Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Przyroda i czas PN0052

490 zł Gry interaktywne: „Pory roku” – Rozumienie cykliczno - ści pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosow - nych ubiorów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Środowiska” – rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncentracja uwagi, analiza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, współpraca w grupie; „Kontynenty i oceany” – rozumienie różnorodno - ści geograficznej świata przyrody, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie. Ekologia i środowisko PN0053 490 zł Gry interaktywne: „Segregacja śmieci” – rozwijanie świa - domości ekologicznej: segregacja odpadów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Ekosystem” – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozumienie złożoności i różno - rodności ekosystemów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Eko - skrzaty” – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędza - nie zasobów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie.

• Karty pracy: kolorowanki – jezioro, las, łąka, liście i owoce, zwierzęta i ich dzieci, zwierzęta i gniazda. Gra wielkoformatowa „Pory roku” – pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Gracz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów

• Karty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince potrzebne do życia?”, „Karmimy zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”. Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” – uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem zabawy staje się podłoga – dzieci budują cztery makiety pojemników z załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchen - nych, plastikowych nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należy go wrzucić. Nauczyciel może dodatkowo wprowadzić do zabawy uzasadnienie każdego wyboru.

Słowa i znaki PN0054

• Karty pracy: „Żółw w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Skacząca żabka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”, „Znajdź takie same pranie”. Gra wielkoformatowa „Sło - wa, litery, wyrazy” – zawiera zestaw kartonów z charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów po - przez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diaktrytycznymi oraz dodatkowe często występujące litery pozwalają na dodatkowe wykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne” – rozumienie rela - cji znaczeniowych między słowami i znakami, współpraca w zespole dwuosobowym; „Ułóż zdania” – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Poeci” – ćwiczenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy, koncentracja uwagi, współpraca w grupie.

146

Made with FlippingBook Proposal Creator