Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

GO SENSE

Go Sense. Słuch i mowa HO0002 790 zł Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, które obejmują: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków (wy - sokość, siła, kierunek, brzmienie lub elementy tematyczne takie jak odgłosy zwierząt, odgłosy sytuacyjne, intonacje), rozpozna - wanie sekwencji i rytmów, zapa - miętywanie sekwencji dźwięków. Ćwiczenia obejmują dźwięki te - matyczne i abstrakcyjne oraz fone - my w izolacji, w sylabach, słowach i zdaniach. Zestaw zawiera też ćwiczenia koordynacji słu - chowo-ruchowej oraz uwagi skoncentrowanej na bodźcach słuchowych i umiejętności ich selekcjonowania, a także ćwi - czenia myślenia operacyjnego w zakresie opartym na języku. Wymaganie systemowe oraz licen - cja: urządzenie z systemem opera -

Zestaw kartonowych gier i zabaw, kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1–3 oraz do zajęć ogólnych w kla - sach 1. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów.

Go Sense. Funkcje wzrokowe HO0001 790 zł Do kształtowania percepcji wzro - kowej oraz pamięci wzrokowej au - torzy proponują ćwiczenia interak - cyjne, dostosowane do urządzeń dotykowych, w tym tablic multi - medialnych, grupowe gry i zaba - wy planszowe oraz karty pracy. Zestaw obejmuje ćwiczone osob - no lub łącznie obszary percepcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy i syntezy wzrokowej: kolo - Go Sense. Orientacja w przestrzeni HO0003 790 zł Zestaw obejmuje ćwiczenia roz - poznawania kierunków wzglę - dem swojego ciała, względem elementów otoczenia (np. okno, drzwi) oraz względem innych osób i fabularnych postaci. Dzieci uczą się rozpoznawania tych samych kształtów niezależ - nie od ich położenia i odróżnia - nia obiektów od ich lustrzanego

Go Sense. Koncentracja i samokontrola HO0005 790 zł Autorzy zestawu uczą koncentracji i samokontroli w zabawach rucho - wych, traktując bezruch jako ele - ment dłuższych sekwencji. Fabuły gier multimedialnych oraz zespoło - wych zabaw stanowią doskonały bodziec do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak: utrzyma - nie uwagi w stanie gotowości, wy - odrębnianie bodźców z pola per - Go Sense. Myślenie matematyczne HO0004 790 zł Zestaw przeznaczony jest do rozwijania umiejętności my - ślenia operacyjnego, szczegól - nie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych. Ćwi - czenia, gry i zabawy kształtują elementarną świadomość stało - ści (ilości, liczby, kształtu) oraz rozwijają umiejętności: odwra - cania procesów, abstrahowania, uogólniania, uściślania, kojarze -

cyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzy - stania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

nia, zapamiętywania. Elemen - tem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów me - todą wnioskowania, sprawdza - nia, dowodzenia i wyjaśniania oraz proste gry logiczne i strate - giczne w postaci multimedialnej i tradycyjnej.

ry, kształty, desenie, kierunki, wiel - kości, proporcje, rozmieszczenie na płaszczyźnie, rozmieszczenie w przestrzeni. Materiał podzielono na warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną (prowadzącą do zna - ków i liter) oraz warstwę pojęciową i językową.

Go Sense. Koordynacja i grafomotoryka HO0006 790 zł Dla dzieci z problemami w za - kresie motoryki małej zapropo - nowano stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od ruchów w wy - miarze ciała przez początko - wo proste, a potem bardziej skomplikowane linie i kształty w wymiarze kartki z zeszytu, aż

odbicia. W fabularnych ćwicze - niach uczą się sterowania po - staciami przy pomocy komend kierunkowych oraz poznają na - miastkę układu współrzędnych. Rozwijają też pamięć stosunków przestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji w przestrzeni.

cepcji, tłumienie niepożądanych bodźców, analizę bodźca, umie - jętność przenoszenia uwagi, po - dzielność uwagi. W ćwiczeniach zastosowano (rozdzielnie lub łącz - nie) bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz bodźce wymaga - jące złożonej analizy.

do opanowania precyzyjnego ruchu w liniaturze. W ćwicze - niach interaktywnych wykorzy - stano mechanizmy typowe dla gier, gdzie wykonanie ciągłego ruchu, łączącego elementy gry na ekranie jest częścią dyna - micznej fabuły.

148

Made with FlippingBook Proposal Creator