Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

WĘZŁY MATEMATYCZNE

LEKCJOTEK@

Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów multimedialnych dostępnych w programie. Dodatkowa książeczka prezentująca zasoby multimedialne wykorzystane w aplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją” umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi, przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach multimedialnych.

Węzły matematyczne. Jednostki, skale, plany PN0041 290 zł Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki i miary w otaczającej nas przestrzeni, w przedmiotach, z którymi się stykamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi matematycy nie tylko dowiedzą się „jak?”, ale teżzrozumieją „po co?”używa - my jednostek, po co mierzymy, po co przenosimy rzeczywistą przestrzeń do innej skali w formie planów, po co porównujemy miary liniowe lub miary na płaszczyźnie i w przestrzeni. Z kolei samo „jak?” zyska inny wymiar, kiedy spróbujemy w prosty spo - sób wykonywać z pozoru trudne zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i rylce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

Historia i Społeczeństwo DP4264 299 zł Tematy: Na Olimpie; Osiągnięcia sta - rożytnych Rzymian; Początki państwa polskiego; Państwo polskie za czasów Kazimierza Wielkiego; W średnio - wiecznym zamku; W średniowiecz - nym mieście; Odkrycia geograficz - ne i ich następstwa; Początki dynastii Jagiellonów; Bitwa pod Grunwal - dem; Szlachta polska; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Rozbiory; Powsta - nie styczniowe; Józef Piłsudski; Wrze - sień 1939; Sytuacja ludności polskiej pod okupacją niemiecką i radziecką; Powstanie warszawskie; Świat i Polska po 1945 roku; NSZZ Solidarność; Pań - stwo polskie po 1989 roku. Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lek - cji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów

• Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktyw - nej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stano - wiskach komputerowych • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wer - sje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/ DVD, 600 MB wolnej przestrzeni na dysku twar - dym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządze - nie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napę - dów CD/DVD

Węzły matematyczne. Kąty, figury, bryły PN0042 290 zł Zestaw pomaga uczniom odkrywać geometrię w otaczającej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geometryczne wykony - wane w plenerze przy pomocy samych uczniów i długich taśm w roli punktów, odcinków i cyrkli pozwalają zrozumieć, zapa - miętać i skutecznie stosować zasady geometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni. Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygo - towano do zajęć grupowych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in. pomoce do budowania płaskich figur i przestrzennych brył w wielkiej i małej skali.

Węzły matematyczne. Obwody, pola, objętości PN0043 290 zł Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię i objętość? – Spróbujmy osadzić te pojęcia w otaczającej nas przestrzeni i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych ale za to emocjonują - cych sytuacjach. Ile wody zmieści się w akwarium? Na jak dłu - go starczy nam tlenu w szczelnie zamkniętej klasie? Do zestawu dołączono bryły a także elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz narzędzia do ich mierzenia

154

Made with FlippingBook Proposal Creator