Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

DIDAKTA

Didakta. Język Polski 1 SC0114

499 zł Multimedialny program edukacyjny to doskonałe narzędzie do ćwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podstawowej. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każ - dego typu zadań można wybrać liczbę przykładów w zakresie od 5 do 30. Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjne - mu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do pliku, w którym zawarty

jest rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba po - prawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa. Opraco - wane zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone tematycznie: • czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników • przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników • zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaim - ków, stopniowanie przysłówków • przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójników w zdaniach • partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach

Didakta. Język Polski 2 SC0100 499 zł Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w za -

kresie składni zdania, frazeologii, słowotwór - stwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej. • działy tematyczne: składnia, frazeologia i semantyka, słowo - twórstwo, ortografia (dyktanda), interpunkcja i fonetyka; pro - gram przeznaczony do wszystkich typów tablic interaktywnych

Moje pierwsze słówka Multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka to dwie propozycje do nauki języka angielskiego lub języka niemieckiego. Programy zostały podzielone na dwie części. Część edukacyjna obejmuje słowniczek ilustrowany, w którym użytkownik poznaje poszczególne słowa uporządkowane alfabetycznie lub w określonych kręgach tematycznych. Wszystkie słówka czytane są przez profesjonalnego lektora. Część rozrywkowa zawiera gry edukacyjne dla uczniów, którzy potrafią już czytać, ale także dla dzieci, które jeszcze nie znają literek. Gry to przede wszystkim rozpoznawanie słówek ze słuchu, określanie kolorów, liczby przedmiotów, wybór i przyporządkowanie przedmiotów do określonych grup, np. ilustracji do słówek w formie pisanej, dopisywanie słówek pod odpowiednimi rysunkami, poprawianie błędów w tekście. Dla

uczniów bardziej zaawansowanych przygotowano krzyżówki zawierające słówka wygenerowane z bogatej bazy danych - jest to świetna możliwość sprawdzenia słownictwa. Dodatkową atrakcją jest możliwość wydrukowania dyplomu dla najlepszych graczy, z ich imieniem i nazwiskiem, typem gry oraz z wynikiem końcowym. Dobrą zabawę gwarantuje świetna grafika, doskonałe efekty dźwiękowe oraz prosta obsługa. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. • Minimalne wymagania sprzętowe: procesor Pentium Du - al-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwię - kowa 16-bitowa zgodna z Windows; zalecane wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głę - bi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/Windows 8/ Windows 10 PL

Język angielski SC0115

499 zł • multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka - język angielski; multilicencja na 20 stanowisk

Język niemiecki SC0116

499 zł • multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka - język niemiecki; multilicencja na 20 stanowisk

156

Made with FlippingBook Proposal Creator