Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

INTERAKTYWNE PLANSZE

Instrukcje BHP – w szkole i poza nią Seria „Laboratorium przyszłości” to nowoczesne i pełni interaktywne materiały edukacyjne, będą - ce odpowiedzią na potrzebę kształcenia wśród uczniów szkół podstawowych kompetencji przy - szłości – w ramach edukacji STEAM, uzupełnione o kilkanaście dużych i bogatych plansz do powie - szenia w klasie. Programy „Laboratorium przyszło - ści” zostały stworzone tak, aby umożliwić uczniom nabycie praktycznych umiejętności. W ramach serii dostępne są interaktywne instrukcje BHP, plansze, które nauczyciel może wykorzystać podczas na - uczania kompetencji technicznych, a także interak - tywne schematy poglądowe tłumaczące działanie maszyn i urządzeń wokół nas. Produkty wydane w serii „Laboratorium przyszłości” to interaktywne materiały, na które składają się zdjęcia, ilustracje, filmy, schematy, a także dodatkowe ekrany z testa - mi, które pozwalają nauczycielowi w łatwy spo - sób sprawdzić, czy lub w jakim stopniu uczniowie przyswoili daną wiedzę. Z serią „Laboratorium przyszłości” można pracować na praktycznie dowolnym urządzeniu multimedialnym – tablicy i monitorze interaktywnym, komputerze, laptopie czy smartfonie. Gotowe, interaktywne materiały to przede wszystkim oszczędność czasu nauczyciela oraz gwarancja angażujących lekcji. Przedstawie - nie zagadnień w postaci rysunków, filmów i anima - cji jest dużo łatwiejsze dla nauczyciela, a dla ucznia zdecydowanie bardziej zrozumiałe. Co ważne – w przeciwieństwie do tradycyjnych plansz – multi - medialne zasoby pozwalają zachować ciągłość edukacji, także w przypadku edukacji zdalnej. W pudełku każdego programu z serii „Laboratorium przyszłości” znajduje się kilkanaście tradycyjnych plansz do powieszenia na ścianie. Duże plakaty są zabezpieczone w rulonie, dzięki czemu trafią do szkół w nienaruszonym stanie i będą pięknie prezentować się w szkolnych klasach – bez żad - nych zagięć ani śladów składania. Każdy program zawiera bezterminową licencję na 9 stanowisk: 3 stanowiska online + 6 stano - wisk offline

Instrukcje BHP – w szkole i poza nią LJ0072 1 590 zł Instrukcje BHP – w szkole i poza nią” to interaktywne, multimedialne zasoby, które odpowiadają na potrzeby percepcji współczesnych uczniów. Takie podejście gwa - rantuje, że uczniowie faktycznie zapoznają się z danymi instrukcjami, dzięki czemu ich praca będzie bezpiecz - niejsza i bardziej efektywna. W zestawie poza multime - dialnymi zasobami znajdują się także duże, atrakcyjne i bogate w treści plansze informacyjne oraz naklejki z oznaczeniami na niebezpieczne urządzenia. • wym. pudełka 50,7 x 10,7 x 10,7 cm Zagadnienia opracowane w programie: • Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia w domu • Jak bezpiecznie podnosić i transportować ciężkie przedmioty? • Jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem do nagrywania dźwięków i filmów?

• Znaki bezpieczeństwa • Etykiety ostrzegawcze • Wypadki przy pracy • Przyczyny pożarów • Co czym gasić?

• Jak bezpiecznie pracować z układami elektronicznymi? • Jak zachować się w przypadku zauważenia pożaru? • Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych • Pierwsza pomoc przedmedyczna • Środki ochrony osobistej • Jak bezpiecznie posługiwać się elektronarzędziami? • Jak bezpiecznie posługiwać się ostrymi narzędziami? • Jak bezpiecznie posługiwać się narzędziami, które mogą być gorące? • Jak prawidłowo i bezpiecznie wbijać gwoździe i wkręcać wkręty?

Instrukcje BHP w szkole i poza nią. Zestaw podstawowy LJ0077 999 zł Zestaw interaktywnych materiałów przedstawia najważniejsze instrukcje BHP i zasady bezpiecznej pracy. Uczniowie zapoznają się z multimedialnymi instrukcjami dotyczącymi posługiwania się zarówno popularnymi w pracowniach narzędziami jak i tymi mniej oczywistymi jak np. drukarka 3D. W zestawie poza multimedialnymi zasobami znajduje się także 6 laminowanych, bogatych w treści plansz infor - macyjnych (o wymiarach 49 x 68 cm) oraz naklej - ki z oznaczeniami na niebezpieczne urządzenia. • wym. pudełka 50,7 x 10,7 x 10,7 cm

15 zagadnień opracowanych w programie: • Jak bezpiecznie podnosić i transportować ciężkie przedmioty? • Jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem do nagrywania dźwięków i filmów? • Znaki bezpieczeństwa • Etykiety ostrzegawcze • Wypadki przy pracy • Jak zachować się w przypadku zauważenia pożaru? • Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych • Pierwsza pomoc przedmedyczna • Środki ochrony osobistej

• Jak bezpiecznie posługiwać się maszyną do szycia? • Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni • Bezpieczna obsługa drukarki 3D • BHP w domu • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego • Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu

• Ochrona danych i tożsamości w internecie • Prawidłowe postępowanie z odpadami

• Jak bezpiecznie posługiwać się elektronarzędziami? • Jak bezpiecznie posługiwać się ostrymi narzędziami?

• Jak bezpiecznie posługiwać się narzędziami, które mogą być gorące? • Jak prawidłowo i bezpiecznie wbijać gwoździe i wkręcać wkręty? • Jak bezpiecznie posługiwać się maszyną do szycia? • Bezpieczna obsługa drukarki 3D

163

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator