Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

INTERAKTYWNE PLANSZE PRZYRODNICZE

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) to bogaty zbiór materiałów przedstawiających wybrane zagadnienia w postaci animacji, filmów, obiektów 3D oraz pojedynczych plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone są do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych. Zasoby przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu. Wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej są na bieżąco aktualizowane pod względem merytorycznym i technicznym. Korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Umożliwiają pracę online jak i offline. BEZTERMINOWE LICENCJE na 9 stanowisk: 3 stanowiska online + 6 stanowisk offline (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów). W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni.

IPP. Fizyka klasy VII–VIII LJ0124 570 zł Program zapewnia setki interaktywnych ekranów, które ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizyki. Wśród nich znajdują się ilustracje i fotografie przedstawiające za - gadnienia fizyczne w sposób nawiązu - jący do życia codziennego. Wymagania programowe zaprezentowano czytelnie, łącząc definicje, wzory, schematy i wy - kresy. Proponowane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświadczeń. Pakiet wzbogacono w przykładowe obliczenia prezentujące krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symula - cje zjawisk fizycznych. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni fizycznej. Zagadnienia:

IPP. Biologia klasy V–VIII LJ0122 570 zł IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach interaktywnych ekranów w postaci symulacji, ilustracji w grafice 3D oraz fotografii w techni - ce mikro i makro. Pakiet dodatkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazujące zwierzęta i ro - śliny w ich naturalnych środowiskach. W opa - kowaniu umieszczono dodatkowo 5 druko - wanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni biologicznej. Zagadnienia: • 1. Biologia jako nauka • 2. Budowa i funkcjonowanie komórki • 3. Chemizm życia • 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby • 5. Królestwo roślin

IPP. Chemia klasy VII–VIII LJ0123 570 zł IPP Chemia to program, w którym na set - kach interaktywnych ekranów ucznio - wie mogą korzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających chemię z życia codziennego czy zasobów w po - staci układu okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trójwymia - rowych modeli i wzorów. Opracowa - ne symulacje, pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub da - nych, wpływają na przebieg i wynik pre - zentowanych procesów. Przygotowane filmy przedstawiają reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laborato - rium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyj - nych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej. Zagadnienia: • 1. Materia • 2. Wewnętrzna budowa materii • 3. Reakcje chemiczne • 4. Gazy • 5. Roztwory wodne • 6. Wodorotlenki i kwasy • 7. Sole • 8. Węglowodory • 9. Pochodne węglowodorów • 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

IPP. Geografia dla klas V–VIII LJ0135 570 zł Opracowane treści z zakresu geografii w postaci filmów, animacji i prezentacji zdjęć. Obrazują one różnorodne krajo - brazy Polski i świata, w tym charaktery - styczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawi - ska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, fizyczne i po - lityczne wzbogacono o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i inte - raktywnymi mapami. Rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi opracowano w formie interaktyw - nej trójwymiarowej grafiki. W zestawie znajduje się 5 drukowanych, edukacyj - nych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej.

• 6. Królestwo zwierząt • 7. Organizm człowieka • 8. Genetyka • 9. Ekologia • 10. Ochrona środowiska

Zagadnienia: • 1. Mapa Polski • 2. Krajobrazy Polski • 3. Lądy i oceany na Ziemi • 4. Krajobrazy świata • 5. Ruchy Ziemi • 6. Współrzędne geograficzne

• 1. Ruch • 2. Siły • 3. Energia • 4. Zjawiska cieplne • 5. Właściwości materii • 6. Hydrostatyka i aerostatyka • 7. Elektrostatyka • 8. Prąd elektryczny • 9. Magnetyzm • 10. Ruch drgający i fale • 11. Optyka • 12. Fale elektormagnetyczne • 13. Świat fizyki

• 7. Geografia Europy • 8. Sąsiedzi Polski • 9. Środowisko przyrodnicze Polski • 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski • 11. Relacje między elementami środowiska geograficznego • 12. Mój region i ,,mała ojczyzna” • 13. Azja • 14. Afryka • 15. Ameryka Północna i Południowa • 16. Australia i Oceania • 17. Obszary okołobiegunowe

165

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator