Lymfekreftbladet 4/2019

for å forske på effekt av legemid- lene. Dersom prosjektet lykkes vil det på sikt føre til bedre behand- lingstilbud, og også sikre at pa- sienter får likt tilbud uavhengig av hvor i landet de befinner seg. Myndighetene vil få bedre sty- ringsinformasjon, og en slik re- gistrering vil også kunne vekke oppsikt internasjonalt og gjøre Norge mer attraktivt for kliniske studier. INSPIRE prosjektet begynner med lunge- og brystkreft, og skal etter planen inkludere de andre kreftformene ila de neste årene. ♦

vanligvis en randomisert kli- nisk studie. En av utfordringene med en sånn type studie er at det krever en stor pasientgruppe, gjerne flere tusen pasienter. Når pasientgruppene etter hvert blir mindre, er det behov for å se på andre måter for å dokumentere nytte/ risiko-forholdet. Innenfor sjeldne diagnosegrupper ser man en økning i ikke-randomiserte, såkalte fase II studier, der effekt sammenlignes med en historisk kontroll. Oppfølgingsstudier blir viktig i en slik kontekst, og her kommer INSPIRE prosjekt inn da det gir mye bedre muligheter

 1 1

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs