Lymfekreftbladet 4/2019

INSP I RE

– et samarbeidsprosjekt for å skaffe oversikt over nytten av kreftlegemidler

 Carita Teien  Shutterstock

T idligere i år igang- delindustrien, Kreftforeningen og flere legemiddelfirma, for å samle data om bruken og nyt- ten av medikamentell behandling mot kreft. Den medisinske utviklingen gir oss stadig bedre innsikt i og forståelse for ulike kreftsykdom- mer, og kreftdiagnosene blir inn- delt i mindre og mindre grupper. Når pasientgruppene blir mindre, krever det at behandlingen blir mer tilpasset og skreddersydd. I dag har vi gode data når det gjelder bruk og effekt av kirurgi og strålebehandling. Men kreft- legemidler har vi ingen data på. Dette prosjektet skal sikre nasjo- satte Kreftregisteret et unikt prosjekt i sam- arbeid med Legemid-

nal oversikt, og vil gi mulighet til å koble behandlingsdata mot viktige kliniske endepunkt, som tilbakefall og død. Kreftregisteret gir nemlig Norge en unik mulig- het fordi de følger alle kreftpa- sienter gjennom hele livsløpet. Med dagens system for god- kjenning av nye behandlings- metoder er det en utfordring at pasientgruppene er små, fordi datagrunnlaget blir for lite til å kunne ta en vurdering på lik måte som tidligere. I tillegg er systemet tregt og det tar lang tid før nye legemidler blir tilgjenge- lig for bruk. Norske pasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftle- gemidler. For å avklare hvorvidt et nytt legemiddel har effekt bruker man

10 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs