Lymfekreftbladet 4/2019

TOM BØRGE JOHANNESEN Nestleder i Registeravdelingen og leder for medisinsk faggruppe, Kreftregisteret Kreftregisteret utga nylig en rap- port på funnene fra det nasjonale kvalitetsregisteret på behandling av lymfom. Rapporten viste store geografiske forskjeller. Tom Børge er nestleder i Re- gisteravdelingen ved Kreftre- gisteret og leder for Medisinsk faggruppe. Han er ansvarlig for korrekt innrapportering av data, behandling, og utlevering av data til forskningsprosjekter, og er ad- ministrativt ansvarlig for Nasjo- nalt kvalitetsregisteret for lymfo- ide sykdommer. Han har også en deltidsstilling ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universi- tetssykehus. Tom Børge vil gi oss en inn- føring i Kreftregisteret sin rolle, hvordan de jobber, med litt ek- stra fokus på funnene fra nasjo- nalt kvalitetsregister.

Lymfekreftforeningen presenterer Rehabiliteringsboka I forrige utgave av bladet for- talte vi om prosjektet “Rehabili- teringsboka”. Dette er en fysisk bok som skal deles ut til alle ferdigbehandlede lymfekreftpa- sienter, og som tar for seg alle aspekter av tiden som følger etter lymfekreftbehandling. Vi har fått med oss de fremste ekspertene på sine respektive felt som har skrevet ulike kapitler. I tillegg har vi med flere bidrag fra for- eningens egne medlemmer som deler av sine erfaringer. Ingen vet bedre hvordan man kommer seg gjennom en kreftsykdom enn de som selv har erfart det. Boken ferdigstilles i løpet av vå- ren 2020, og vil bli presentert på landskonferansen i mai.

 9

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs