Lymfekreftbladet 4/2019

EN SMAKEBIT AV ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE

FRODE SKANKE Lege og medisinskfaglig ansvarlig Unicare rehabilitering Røros

DANIEL HEINRICH Onkolog og leder for onkologisk forening, Akershus universitetssykehus Daniel Heinrich er en av landets fremste onkologer og er nyvalgt leder for Onkologisk forening. Han er spesielt opptatt av tilgan- gen til nye kreftlegemidler. God- kjenning av nye kreftlegemidler kan ta lang tid, noe som skaper stor bekymring hos han. Daniel er ikke redd for å lufte sine be- kymringer og er en tydelig stem- me i debatten når det gjelder å få frem skjevheten og urettferdig- heten som dagens system skaper. Denne urettferdigheten tref- fer lymfekreftpasienter i like stor grad som andre kreftpasienter, og Daniel vil fortelle oss om hvor- dan dagens system fungerer og arbeidet som gjøres for å belyse urettferdigheten som systemet skaper.

Rehabilitering for kreftpasienter er noe som kan være like aktu- elt 3 måneder etter behandling som 3 år etter behandling. Eller enda mer. Frode Skanke er lege og medisinskfaglig ansvarlig ved Unicare rehabilitering på Røros. Han har dedikert sin karriere til rehabilitering, og tar en helhetlig tilnærming som inkluderer hele kroppen, både fysisk og psykisk. Frode var en av foredragshol- derne under Lymfomuka 2019 og på grunn av de svært gode til- bakemeldingene ønsker vi å brin- ge hans budskap ut til enda flere.

8 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs