Lymfekreftbladet 4/2019

 Kari Sandberg, styreleder i Lymfekreftforeningen  Tomy Hoang Kjære leser Lederen har ordet V i er i ferd med å et blikk på året som har vært. Av nevneverdige hendelser står Verdens Lymfomdag 15. septem- ber høyt på lista. I år ble mark- eringen utvidet til det vi kalte for «Lymfomuka». Takket være støtte fra våre kommersielle part- nere fikk vi gjennomført åpne møter i henholdsvis Oslo, Trond- heim og Tromsø. Det er når man samles på slike arenaer, at frivillig arbeid gir «lønn for strevet» og runde av et begiven- hetsrikt år og tiden er inne for å kaste

mersmak, spesielt når møtedel- takere kommer bort og takker, og nye melder seg inn i foreningen. Livet med og etter kreftbe- handling har alltid opptatt Lym- fekreftforeningen. Derfor er det grunn til å juble over at vår søknad, Rehabiliteringsboken, kom gjennom nåløyet hos Extra- stiftelsen. Denne boken skal ta for seg alle sider ved seneffekter, rehabilitering, mestringsstrate- gier, arbeidsliv, trening, kosthold, samliv og seksualitet. Boka skal være ferdig i 2020, og vil distri- bueres gjennom landets sykehus

 3

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs