Lymfekreftbladet 4/2019

"Takk for i år og på gjensyn i 2020"

som behandler lymfekreft. Foreningen har sett behovet for å engasjere seg tydeligere på et politisk plan, da vi opplever at våre sjeldne diagnosegrupper ikke blir så godt ivaretatt som vi mener de fortjener og har krav på. Vi har derfor gitt kommen- tarer til Beslutningsforum sitt avslag når det gjaldt CAR-T, og vi forsøker også å komme poli- tikerne i tale på samme emnet. Dette er et område som forenin- gen kommer til å engasjere seg sterkere på i tiden som kommer. Når vi når ser fremover mot et nytt år føler vi fortsatt på en stor grad av økonomisk usikker- het. Dette skyldes avkortning fra vår viktigste bidragsyter, noe som legger en demper både på kreati- vitet og planlegging. Vi må sta- dig spørre oss selv hvilke ideer og hva har vi råd til å gjennomføre? Likevel er vi allerede i gang med å planlegge neste års landsmøte og konferanse, så hold av helga 8.-10. mai. Pakkeforløp hjem er i stø- peskjeen, og jeg underes om kommunene er klare for disse

oppgavene? Kanskje kan Lym- fekreftforeningen gjøre en for- skjell? Det tenkte jeg på da jeg hørte på Frode Skankes fore- drag under Lymfomuka. Han sa nemlig at Likemannseffekten er kanskje den viktigste i all reha- bilitering. Det å dele erfaring og mestringsstrategier er viktig for både pasient og pårørende. Vi føler at budskapet til Frode er så- pass viktig og har derfor invitert han til å delta også på landskon- feransen i mai. Dette er et fore- drag som er verdt å få med seg. Du kan lese mer om konferansen på de kommende sidene. Med dette vil jeg takke for et godt år, ønske alle en riktig gledelig høytid og på gjensyn i 2020. God lesning! ♦

4 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs