Somnus nr 2_2017

Pasient- og pårørendetorg på Nordland sykehus

10. mai var det åpnings- fest for Pasient og pårø- rendetorget på Nordlandssykehuset i Bodø. Arbeidsgruppen for Søvnforeningen, har sam- men med mange andre fri- villige organisasjoner, vært med fra starten for å få dette realisert på Nordlandsykehuset. Lærings og Mestringssentret (LMS) har vært pådrivere, og direktør Paul Martin Strand stilte seg umiddel- bart positivt, og tildelte brukerorganisasjonene et kontor og standplass sen- tralt innenfor inngangs- partiet på sykehuset. – Jeg vil overrekke en ver- bal rose til alle som har vært med i arbeidet med å realisere torget. Dere har en kompetanse mange har bruk for. Å bli møtt med et smil, informasjon og en kopp kaffe vil for mange gjøre ventetiden på behandling lette, sa direk- tør Paul Martin Strand i sin tale på åpningsdagen. – Dere vil være et viktig

supplement. Dere gjør ven- tetiden lettere for besø- kende. Med dette initiativet vil besøkende få mulighet til å snakke med personer som har selv levd med en diag- nose. – De kan få utlevert diverse brosjyremateriell og få hjelp til å finne kvalitets- sikret informasjon via inter- nett, sa Strand. I første omgang skal verter med brukererfaring, betjene kontoret onsdager fra kl 10.00 til 14:00, men interes- sen fra frivillige har vært så stor, at det er mulig det blir åpent to dager i uka etter hvert. Vertenes oppgaver er blant annet å informere pasienter og helsepersonell om brukerorganisasjonene, hjelpe til å finne trygg infor- masjon på nett, og formidle støtte til personer som har fått en diagnose og deres pårørende. Alle verter gjennomgår kurs og får oppfølging fra LMS.

Tove Anita Jensen (t.h.) og Lisbeth Fjell Leithe som representerer Søvn- foreningen.

Med silikon der foran

BISJKEK: Det er alltid spennende å reise rundt i verdenmed rare, teknologiske produkter. Nå har verden kommet så langt at selv en g jennomsnittlig flyplassvek- ter de fleste steder i verden er fortroligmed et speilrefleks- kamera, og til ogmed en bærbar Mac er slikt som flere ennmeg harmed på tur.Men en CPAP? Det er fremmed territorium for mange. Jeg har ikke akkurat noe gullfar- get bonuskort påAirAstana. Følgen er at da jeg pakket for den korte, billige og formeg nokså

eksotiske flyturen fra Bisjkek til Almaty for endelig å oppleve barndommens skøytedrømpå Medeo, så ble CPAP-enmed i håndbagasjen. Kirgisistan er trivelig,men på noen områder har teknologien kommet litt lenger ennmennes- kene sommå forholde seg til den. Dermed var detmed et nød- skrik jeg slapp g jennompass- kontrollenmed boardingkortet på telefonenmin (det gikk ikke før jeg hadde pekt ut passkon- trollørenes egen beskrivelse av

20

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker