Somnus nr 2_2017

SOMNUS har en fast spalte med orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det er så komplisert og med så mange vanskelige ord at det kan være vanskelig å orientere seg for den enkelte.

spalten

Ufør før fylte 26

Velferdssystemet er utviklet for å garan- tere alle en viss inn- tekt basert på hva man tidligere har tjent og innbetalt til folketrygden.

der må være alvorlig. Hvilke sykdommer som er alvorlig kan endre seg over tid, og loven eksemplifiserer ikke kravet. Årsaken til at kravet ikke er nærmere spesifi- sert, er behovet for at det skal være dynamisk. Vitenskapen, både når det gjelder behandling og hjelpemidler, er i så stor utvikling til enhver tid at det som er en alvorlig sykdom i dag, kanskje ikke er det om et år eller ti. I tillegg kan nye sykdomstilstander dukke opp, som etterhvert regnes som alvorlige. Se forøvrig faktaboks for oppramsing av hva NAV bruker som eksempler på alvorlig og varig sykdom som kan gi utvidet stønad. Dokumentasjonskravet er utvidet Dokumentasjonskravet er utvidet for søknad om «ung ufør». Du må doku- mentere at du har en sykdom som sammen med sykdommens følgetil- stander medfører en redusert inn- tektsevne. Du må dokumentere både sykdommen og årsakssammenhengen med redusert inntektsevne. Det er ikke et vilkår at inntektsevnen er redusert 100 %. Uføretidspunktet For «ung ufør» kreves det at uføre- tidspunktet settes til senest den første i måneden du fylte 26 år. Spør eksperten: Hvis det er temaer lesere av Somnus ønsker skal belyses, send inn spørsmål til redaksjo- nen i Somnus, så skal eksperten ta det opp i en senere artikkel. (uten at eksperten kan veilede i konkrete saker.) sovnforeningen@gmail.com

mai 2017) om du har ektefelle eller samboer. Er du enslig, så har du krav på 2.91 ganger folketrygdens grunnbeløp. Vilkårene for ung ufør:  Medlem i norsk folketrygd  Mellom 18 og 67 år (arbeidsfør alder)  Har en sykdom, skade eller lyte med varig nedsatt arbeidsevne  Sykdommen, skaden eller lyten være alvorlig  Uføretidspunktet settes til før du fylte 26 år  Årsak (sykdommen) og virkning- en (varig nedsatt inntektsevne) og uføretidspunkt må være klart dokumentert Alle vilkårene må være dokumentert og det er en lang prosess hvor leger og eksperter vurderer sykdomsbildet, fremtiden og inntektsevnen, i tillegg til at du må på arbeidsutprøving. For uføreytelse er det krav om at sykdommen er varig. Dette er ikke ensbetydende med livsvarig, men at en kortvarig nedsatt inntektsevne ikke er tilstrekkelig for den livsvarige ytelsen uføretrygd. Sykdommen kan være livsvarig, selv om reduksjonen i inntektsevnen ikke er det. Utviklingen innen medisinsk forsk- ning og tilgjengeligheten av hjelpe- midler, kan gjøre at den reduserte inntektsevnen ikke er varig. Kravene for å motta «ung ufør» skjerpes ved at sykdommen og dens følgetilstan- Strengere vilkår for «ung ufør»:

Somnus- juristen forklarer

Men hva skjer med dem som blir ufør i ung alder, og som kanskje har en medfødt skade, sykdom eller lyte? Hva er vilkårene for å godkjennes som såkalt «ung ufør»? Ung ufør har betydning for uføre- trygdens størrelse. Får du godkjent søknaden, så får du 2.66 ganger fol- ketrygdens grunnbeløp (92 576,- kro- ner i skrivende stund, men reguleres i Lovteksten: Folketrygdloven § 12-13: For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre ledd henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet. Dette gjelder selv om et medlem har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at vilkårene i første punktum var oppfylt før 26 år og kravet settes fram før fylte 36 år. Bestemmelsen i første punk- tum gjelder også når uføretrygd gis på nytt etter at ytelsen er falt bort på grunn av prøving mot inntekt etter § 12-14. Minsteytelsen etter leddet her ytes tidligst fra og med den måneden medlemmet fyller 20 år.

22

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker