Somnus nr 2_2017

Nytt navn, ny organisasjon og nye vedtekter Fylkeslagene i Oslo, Akershus, Det nye styret fra venstre: Marita Bjerke, Elin Sundmoen Bakås, Mette Figgé, Lise Enberget, Pål Stensaas, Torunn Figenschou, Janiche Henden og Marit Aschehoug.

arbeidsdokumenter og drøftes på års- møtet, med vedtas ikke. Etter forslag fra Oslo fylkeslag, ble stiftelsesdato og dato for alle vedtektsendringer lagt inn som fotnote i de nye vedtek- tene og foreningens visjon: Bedre søvn – Våken hverdag satt inn på slutten av formålsparagrafen. Nytt styre Årsmøtet i Søvnforeningen valgte to nye styremedlemmer. Det nye styret består etter valget av: Pål Stensaas, Asker, styreleder, Torunn Figenschou, Lørenskog, kasserer, Marit Aschehoug, Oslo, sekretær, Janiche Henden, Oslo, styremedlem og Lise Enberget, Lørenskog, styre- medlem. Varamedlemmer er Marita H. Bjerke, Oslo, Mette Figgé, Vinterbro og Elin Sundmoen Bakås, Oslo. Diagnosene søvnapné, narko- lepsi, idiopatisk hypersomni og pårø- rende er representert i det nye styret. Valgkomiteen består av Ellen Marie Arefjord, leder, Inger-Johanne Henriksen Serrano, medlem, Knut Olav Knudsen, medlem og Krister Olsen, varamedlem. BDO revisjon ble gjenvalgt som for- eningens revisor.

Styrets årsberetning ble godkjent av årsmøtet. Regnskap og balanse ble godkjent og styret erklært ansvarsfri- het. Det ble bedt om at notene neste år ble bedre forklart. Handlingsplanen ble godkjent og pla- ner om skolepakker med informa- sjon, arbeidet med NPE og plan om ungdomsleir i 2018 ble føyet til. Mulig samarbeid med ME-forening- en ble også nevnt. Styrets forslag til budsjett i balanse ble også vedtatt. Kontingenten er uendret for 2018. Insomni kan øke risiko for astma Forskere fra Norges teknisk-natur- sammenheng mellom insomni og risiko for å utvikle astma. Data er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med over 17 900 deltagere. Kronisk insomni var assosiert med en økt risiko for å utvikle astma, og det ble funnet en positiv dose-respons sammen- heng – flere insomni symptomer var assosiert med høyere risiko for å utvikle astma. vitenskapelige universitet har undersøkt om det kan være

Trøndelag og Rogaland ble formelt nedlagt på årsmøtet. Hvert av fylkeslagene hadde på for- hånd nedlagt lagene på sine årsmøter, men vedtektene krever at fylkeslag nedlegges på hovedforeningens års- møte. Vedtaket omfattet også at det opprettes fylkeskontakter og at mid- lene fra de nedlagte fylkeslagene overføres til en prosjektkonto i hovedregnskapet og tilbakeføres til lokale tiltak ved behov. I de nye vedtektene skifter forening- en navn fra Foreningen for Søvnsykdommer, til Søvnforeningen (på engelsk: Norwegian Association of Sleep Disorders). Den største endringen er at foreningen får fylkes- kontaker, ikke fylkeslag, og at års- møtet blir et medlemsmøte og ikke et delegatmøte. Fristen for å sende inn saker til års- møtet blir mye kortere og budsjett og handlingsplan skal ikke vedtas av årsmøtet, men tas til orientering. Styret ønsker en handlingsplan som er effektiv fra januar og ikke fra slut- ten av april. Det samme gjelder bud- sjettet. Begge dokumentene er styrets

27

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker