Somnus nr 2_2017

Tre av fire Georg Mathisen Tekst og foto lykkes T re av fire pasienter som fikk apnéskinne, fikkminst halvert antallet pustestopp.Men bare etmindretall komned på samme nivå som friske. SOVNO med skinne

Skinner virker på de fleste, men de gjør deg sjelden helt frisk. (Foto: The British Snoring & Sleep Apnoea Association)

Da definerer hun «vellykket» som at de har fått redusert AHI – altså tallet på pustestopp – med mer enn 50 pro- sent. Hvis «vellykket» betyr det samme som «frisk», det vil si færre enn fem pustestopp i timen, er tallet langt lavere. Drøye 40 prosent av pasientene med moderat apné havner der, og rundt hver fjerde pasient med alvorlig apné. Sju av de 106 pasientene ble dårli- gere etter at de fikk apnéskinne. Nå skal Gjerde og kollegene se nær- mere på hvor lenge pasientene bruker skinnene. Vanskelig å forutsi Anders Storesund på Haukeland har prøvd å finne ut om det er mulig å forutsi hvem som kommer til å lyk- kes med apnéskinne. – Cpap er den desidert beste behand- lingen, men problemet er «complian- ce», sier han. Compliance er et annet av de engelske ordene som brukes om det å faktisk klare å bruke CPAP- en – det betyr «samsvar». – Apnéskinner er et alternativ. Effekten er ikke like god, men com- pliance er bedre, oppsummerer Storesund. Han forteller om internasjonal forsk- ning som viser at de som trenger høyest trykk på CPAP-en, oftere mis- lykkes når de får skinner. Problemet

er at den forskningen er gjort på pasienter som klarer seg godt med CPAP, og som i virkeligheten ikke ville kommet til å bytte til skinne. Når Storesund har sett på pasienter som sliter med å bruke CPAP, har han ikke funnet noen sikker sammen- heng mellom trykk og skinnesuksess. Det ser ut til å være en sammenheng, men ikke tydelig nok til at helsevese- net kan bruke tallene til å luke ut dem som det er liten vits i å utstyre med skinne.

– Jeg er overrasket over at pasienter i den alvorlige gruppen fikk såpass stor reduksjon, sier Kjersti Gjerde. Hun er overtannlege på Senter for søvnmedisin ved Haukeland univer- sitetssykehus. Gjerde har forsket på 106 pasienter med moderat og alvor- lig søvnapné som har fått skinner. – 77 prosent i den moderate gruppen hadde vellykket behandling. I den alvorlige gruppen var det 69 prosent, forteller hun.

Sammenhengen mellom CPAP-trykk og skinnesuksess er ikke klar nok til at den kan brukes klinisk, ifølge fun- nene til Anders Storesund.

Kjersti Gjerde er overrasket over hvor godt skinnene virker på pasi- enter med alvorlig søvnapné.

6

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker