40% RTL

ה ': יצרנים

המחוברים

לרשת

ההולכה

תכנית יומית

ליכולת זמינה

וייצור של יחידת

ייצור (" תכנית

הייצור היומית ")

אושר

במקרה של יצרן קונוונציונאלי בעל מספר יחידות ייצור הפועלות במסגרת יכולת זמינה )

משתנה של 100% או במקרה של יצרן קונוונציונאלי בעל יחידת ייצור אחת רשאי מנהל

המערכת לדרוש מהיצרן בזמן אמת לפי צרכי המערכת , ובמקרה ומספר יחידות אמורות

לפעול בעומס חלקי ואין היצרן יכול להגדיל את ההספק שלו בשל מגבלות עסקאות הגז שלו ,

במשק ולהגדיל את ההספק בהודעה מוקדמת קצרה משעה לספק הגז , spot

או לבצע עסקת

שישנה את מתכונת העמסת היחידות להעמסה בעומס מלא באופן שניתן יהיה להעמיס את

יתרת היחידות בזמינות משתנה בסולר , או במקרה של יצרן בעל יחידת ייצור אחת לעבור

לפעול בעומס מלא בדלק חלופי . במקרה זה היצרן בעל מספר יחידות ייצור הפועלות

במסגרת יכולת זמינה משתנה של 100% יהיה חייב להוריד הספק ביחידות המייצרות באופן

חלקי ולהעלות הספק ביחידות האחרות .

11 ) מנהל המערכת יוכל להנחות בכל רגע בזמן אמת יצרן קונוונציונאלי להגדיל או להקטין את )

הספקו בהתאם להצעות המחיר של היצרן , והיצרן יפעל לפי הנחיית מנהל המערכת .

12 ) שינוי הספק בשל הנחיית מנהל המערכת בזמן אמת להקטנת הספק מתחת להספק המיועד )

עבור עסקאות פרטיות לא יפגע בעסקה הפרטית .

13 ) יצרן קוגנרציה חייב להגיש הצעות מחיר להקטנה והגדלה של הספק בהתחשב באילוצים )

התרמיים של המתקן .

14 ) המחיר המירבי בעד הקטנת הספק ליצרן עבור הקטנת ההספק המיוצר לטובת מנהל )

BFUCgas100%

המערכת במסגרת יכולת זמינה קבועה או משתנה לא יעלה על המחיר

ו - 16

בלוחות 15

נספח א ' סעיף 10

כמופיע בהחלטה מספר 2 מישיבה 241

כמופיע באישור

Made with FlippingBook HTML5