VARS NOVEMBER 2023

Iziqhushumbisi Zisavaliwe eDrakenstein

Icandelo loNyanzeliso loMthetho kuMasipala waseDrakenstein lohluthe inani elikhulu leziqhushumbisi ezingekho mthethweni kwivenkile yaseWellington kwinyanga ephelileyo.

24

VARS | November

Made with FlippingBook - PDF hosting