Somnus nr. 2_2022

https://youtu.be/f-MkkFyRtDQ

Georg Mathisen Tekst og foto rettighetene Hjelper deg med FFO har et eget senter som kan hjelpe deg med å få rettighetene dine oppfylt. Juridisk rådgiver Atle Larsen kan reglene.

Vern Som arbeidstager har du rett til å få til- rettelagt arbeidet ved sykdom. Likestillings- og diskrimineringsloven dekker en kronisk tilstand. – Arbeidsgiver kan ikke la være å ansette noen fordi de trenger tilrettelegging. Men det vi ser i praksis, er at det er de som allerede er i jobb, som har størst nytte av reglene, forteller Atle Larsen. Oppsigelsesvernet betyr at du ikke kan sies opp på grunn av sykdom de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten har inntrådt. I praksis er det snakk om et par år med reell beskyttelse. For hvor saklig er det å si opp en arbeidstager på grunn av sykdom etter nøyaktig tolv måneder? – De kan gjerne ansette en ny, men det

skal ikke gripe inn i din rettighet. Hvis arbeidsgiver er så dum at han ansetter i forkant og du kommer tilbake, så må vedkommende vike eller arbeidsgiver må finne en annen stilling til deg, forkla- rer Larsen. På mestringshelg gikk han gjennom en lang rekke detaljer i reglene. Hvor lenge du kan motta sykepenger, egen ordning for sykepenger ved regelmessig behand- ling, vilkår for og beregning av arbeids- avklaringspenger, varig lønnstilskudd og uføretrygd. – Alle som henvender seg til Nav-konto- ret og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert bistandsbehovet sitt, understre- ker Atle Larsen og trekker frem Nav- loven.

Egentlig er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) en paraplyor- ganisasjon. Her er Søvnforeningen og 86 andre brukerorganisasjoner med. – Til sammen har organisasjonene 350 000 medlemmer. Vi jobber veldig over- ordnet politisk med å ivareta de store linjene, men vi har ett individrettet til- bud: Et eget rettighetssenter hvor med- lemmene kan henvende seg og få gratis veiledning innenfor velferdsretten, sier Atle Larsen. På mestringshelgen i Søvnforeningen fortalte han om reglene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Usaklig – Den røde tråden er arbeid og det å falle ut av arbeid, sier Larsen. Han for- teller om arbeidsgivere som ikke gjør jobben sin med tanke på plikten til å til- rettelegge. – Noen blir sagt opp på usaklig grunn- lag. Andre opplever at arbeidsgiver over- hodet ikke er lydhør for å se på å gjøre endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidstid, sier han. – Utgangspunktet hvis du skal søke jobb, er at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om helseopplysninger. Da må de i tilfelle være av avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, sier han. – De fleste stillinger i Norge er av en slik art at de ikke kan stille det spørs- målet. Heller ikke indirekte ved å fiske med «er du mye sykmeldt?».

Atle Larsen er juridisk rådgiver på FFOs rettighetssenter, der også medlemmene i Søvnforeningen kan få råd.

14

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog