Somnus nr. 2_2022

Behandlingshjelpemiddelsentralen i Oslo har fått nytt navn

Behandlingshjelpemiddelsentralen for Oslo, som ligger på Ullevål sykehus, har fått nytt navn. Nå heter den Seksjon for medisinsk hjemmebehandling.

Marit Aschehoug Tekst og foto

Den har ansvaret for utlån av behand- lingshjelpemidler til hjemmebehandling for befolkningen i Oslo, unntatt Grorud, Stovner og Alna, som tilhører opptaks- området til Akershus universitetssykehus HF. På hjemmesiden sin skriver de: Behandlingshjelpemidler er utstyr for spesialisert medisinsk behandling uten- for sykehus. Utstyret brukes for å bedre pasientens medisinske tilstand og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funk- sjoner. CPAP og masker er eksempler på utstyr som lånes ut. Pasienten kan bruke utstyret selvstendig i sitt hjem eller i institusjon, eller få hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personell i insti- tusjon for å gjennomføre behandlingen. Korona pandemien og krigen i Ukraina har medført leveringsproblemer også for medisinsk teknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell. Innimellom er sentra- lene tomme for enkelte typer utstyr. Det er derfor ekstra viktig nå at pasienter som låner behandlingshjelpemidler av sykehuset, tar godt vare på utstyr og for- bruksmateriell. Utlån av behandlingshjelpemidler Sykehusavdelingen som starter opp behandlingen, har ansvaret for å gi opp- læring i bruk av utstyret til pasienten, pårørende eller andre som skal hjelpe pasienten å bruke utstyret. Seksjon for medisinsk hjemmebehand- ling mottar skjema fra sykehusavdeling- en om hvilke type utstyr pasienten treng- er. Så låner behandlingshjelpemiddelsen- tralen ut utstyr og leverer ut forbruksma- teriell. Ved tekniske problemer med utstyret eller andre spørsmål, må man ringe sin lokale sentral – i Oslo er det tlf. 230 16 504 eller møte opp i besøksek-

Behandlingshjelpemiddelsentralen for Oslo, som ligger på Ullevål sykehus, har fått nytt navn. Nå heter den Seksjon for medisinsk hjemmebehandling. Skiltet på døren er nytt, menneskene og lokalene er de samme.

spedisjon i bygg 15, inngang 15D, på Ullevål sykehus. Medisinsk-teknisk utstyr skal kun brukes av pasienten det er lånt ut til - og skal leveres tilbake til bygg 15 på Ullevål sykehus hvis det ikke lenger er i bruk. Bosted, flytting og reise Det regionale helseforetaket er ansvarlig for spesialisthelsetjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i regi- onen. Dette innebærer også behandlings- hjelpemidler. Dette organiseres ved at helseforetakene ivaretar forvaltningsan- svaret for behandlingshjelpemidler til pasienter bosatt i eget opptaksområde. Flytting og midlertidig opphold Ved adresseforandring som medfører pliktig endring av adresse i folkeregiste- ret, er det tilflyttet helseforetak som overtar ansvaret for utlån av behand- lingshjelpemidler og forbruksmateriell. Studenter og andre med midlertidig bostedsadresse, plikter ikke å endre adresse i folkeregisteret ved flytting. Disse vil, dersom annet ikke er avtalt, få behandlingshjelpemidler fra opprinnelig helseforetak. Rett til helsehjelp i inn- og utland Helseforetakene har ansvar for behand- lingshjelpemidler i Norge. Ved akutt svikt på utstyr på innenlands reise må pasienter ta kontakt med sin lokale behandlingshjelpemiddelenhet. Oversikt over kontaktinformasjon finnes på www.behandlingshjelpemidler.no

Dersom behandlingshjelpemidler tas med ut av landet, er pasienten selv ansvarlig for utstyret. Skulle det oppstå feil på utstyret har helseforetaket i liten grad mulighet å sende utstyr/ materiell ut av landet. Ved planlegging av lengre utenlandsopphold anbefales pasienter å ta kontakt med sin lokale behandlings- hjelpemiddelenhet. Ikke det samme som hjelpemid- delsentraler Behandlingshjelpemidler er noe annet enn hjelpemidler. Som det fremgår av navnet, er behandlingshjelpemidler, utstyr som skal hjelpe til å behandle deg som pasient, som f.eks. med CPAP. Hjelpemidler er som navnet sier, et mid- del til å hjelpe funksjonshemmede i hverdagen, f.eks. med en rullestol eller rullator. Det behandler ingen sykdom, men gjør hverdagen lettere. De kommunale hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede. De skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for funksjonshemmede gjennom tekniske og ergonomiske tiltak og være et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer og hvor tekniske og ergonomiske løsninger kan være aktuelt. NAV har hjelpemiddelsentral i hvert fylke. NAV Hjelpemiddelsentralen har ansvar for anskaffelse, formidling, ser- vice og reparasjoner for hjelpemidler som eies og finansieres av folketrygden ut over enklere tiltak som kan ivaretas av

28

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog