Somnus nr. 2_2022

Modafinil (Modiodal) overført til H-resept Beslutningsforum hadde møte 20. juni der de blant annet sa ja til en hjerte- medisin og 22 legemidler for sjeldne sykdommer. De 22 legemidler for sjeld- ne sykdommer, har nå overført finansi- eringsansvaret fra HELFO til de regionale helseforetakene. Sykehusinnkjøp har vurdert markeds- og konkurransesituasjon for de aktuel- le legemidlene. De regionale fagdirek- tørene anbefalte - på bakgrunn av denne gjennomgangen – at de utvalg- te 22 legemidlene innføres i spesialis- thelsetjenesten uten metodevurdering. I dag brukes disse legemidlene gjennom unntaksordningen. Det fører til ekstraarbeid i helsetjenesten, som nå kan unngås. Det forventes ikke at innføring av disse legemidlene, som allerede er i etablert bruk, vil gi bud- sjettkonsekvenser. Modiodal en av de 22 Modiodal brukes i behandling av over- dreven søvnighet hos voksne assosiert med narkolepsi, med eller uten katap- leksi. Overdreven søvnighet er definert som vanskelighet med å opprettholde våkenhet og en økt sannsynlighet for å sovne i upassende situasjoner. Modafinil forbedrer våkenhet i et mangfold av arter, også mennesket. De presise virkningsmekanismene for denne effekten av modafinil er ukjent. Beslutningsforum har bestemt at Modafinil (Modiodal®) innføres til bruk ved narkolepsi.

Ettårig kursprogram i søvnmedisin

World Sleep Society tilbyr nå et ett- årig kursprogram innenfor søvnme- disin. World Sleep Society er en ideell, profe- sjonell medlemsorganisasjon som er opptatt av å fremme søvnhelse over hele verden. World Sleep Society har en rekke programmer for søvnleger, forskere og fagfolk så vel som publi- kum. Individuelle medlemmer og med- lemssamfunn fra dusinvis av land utgjør kjernen i World Sleep Society. Søvnforeningen er medlem. Annethvert år holdes World Sleep-kon- gressen, og hvert år markeres World Sleep Day der Søvnforeningen deltar med sine arrangementer. World Sleep Academy er organisert i tre nivåer: Tier 1, Tier 2 og Tier 3. Nivåene går fra introduksjonsinnhold i søvnvitenskap og medisin til avansert praksis. Hele programmet tar ett år å fullføre. Læringsutbyttene ved å fullføre World Sleep Academy-læreplanen er føl- gende: Lær de underliggende årsakene til søvnforstyrrelser Utvikle dine grunnleggende diagno- sefunksjoner for søvnmedisin Nettverk med andre søvneksperter over hele verden Forstå behandlingsalternativer for søvnforstyrrelser Lær det grunnleggende om en søvn- medisinsk praksis Læringsformat Det meste av deltakelsen i World Sleep Academy er asynkron, men det er ukentlige muligheter til å samhandle live med hovedfakultetet og gjestene. I løpet av hvert nivå vil du motta origi- nale manuskripter om Tier-emner skre- vet av internasjonale eksperter, videoer, forelesninger og andre læringsaktivite- ter. Det forventes at du deltar i disku- sjonen online med kohorten din og hovedfakultetet. Skolepenger og gebyrer Undervisning for hvert nivå er oppført nedenfor. I tillegg kreves et søknads- gebyr på $ 100; søknadsgebyret vil bli helt brukt på undervisningen din hvis du blir akseptert.

Nivå 1: $ 750. Nivå 2: $ 1250. Nivå 3: $ 750. Alle tre nivåene sammen: $ 2500 (besparelser på $ 250) Nivå 1: Søvnvitenskap, teknologi og pasientevaluering Dette introduksjonsnivået er for folk som ikke har mye kunnskap om søvn, men ønsker å vite mer. Du vil få en grunnleggende kunnskap om søvn- feltet. Følgende emner dekkes: Søvnvitenskap Søvnteknologi Evaluering av pasienter med søvn- forstyrrelser Grunnleggende søvnstudiepraksis Lederegenskaper Tier 2: Søvnforstyrrelser Mellomnivået er for personer som har grunnleggende kunnskap om søvn- forskning og praksis. Du vil tilegne deg en arbeidskunnskap om hovedtyper av søvnforstyrrelser. Følgende emner dekkes: Obstruktiv søvnapné (OSA) Ikke-OSA søvnrelaterte pusteforstyr- relser Ikke-invasiv ventilasjon Hypersomnier Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser Parasomnier Søvnløshet  Psykologiske aspekter av søvn Circadian lidelser Bekymringer for pediatrisk søvn Mellomliggende søvnstudiepraksis Lederegenskaper

Proteintilskudd for diabetes type 2

For pasienter med diabetes type 2 kan blodsukkeret kontrolleres bedre ved å drikke en liten mengde myseprotein før måltidet. I studien deltok 18 men- nesker med diabetes type 2. I sju dager skulle deltagerne innta en liten mengde myseprotein (15 gram) 10 minutter før hvert måltid. I gjennomsnitt hadde de to timer eks- tra per dag med normale blodsukkerni- våer sammenlignet med den uka de ikke tok proteiner før måltidet. Deltagerne hadde lavere inntak av fiber og tre næringsstoffer på den ketogene dietten sammenlignet med middelhavsdietten.

Tier 3: Søvn case studier og forskningsprosjekter

Dette avanserte nivået er for personer som har betydelig kunnskap om søvn- forskning og praksis. Du vil utvikle dine analytiske ferdigheter angående søvn- forstyrrelser. Følgende emner dekkes: Farmakologi Sette opp et søvnlaboratorium Søvn case studier veiledet av en søvnekspert Innføring i forskningsmetoder Action forskningsprosjekt utviklet av deg og veiledet av en søvnekspert Lederegenskaper Avansert søvnstudiepraksis

29

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog