Somnus nr. 2_2022

Strømrasjonering og CPAP-bruk

Statnett varsler om fare for rasjonering av strøm i høst og vinter, som følge av en langva- rig kraftkrise. Nå konkretiseres faren – og tiltakene.

Marit Aschehoug Tekst

– Statnett har varslet at situasjonen i kraftsystemet i Sør-Norge er stram, noe som betyr at sannsynligheten for rasjonering er et sted mellom 5 og 20 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, til Nettavisen. Men hvordan foregår strømrasjone- ring i praksis? Det er Olje- og energi- departementet (OED) som kan erklæ- re kraftrasjonering. Dette blir i så til- felle utført av nettselskapene, på ordre fra NVE. Morten Schau, kommunikasjonssjef i nettselskapet Elvia, viser til NVE når det gjelder kraftrasjonering i praksis. Han sier til Nettavisen at det vil bli svært inngripende for folks hverdag, hvis vi blir pålagt sonevis utkobling, Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen følger tett med på kraftsituasjonen fra dag til dag. – Vi vil ikke utelukke at det kan være aktuelt å innføre tiltak. Men det er viktig at valgene vi tar er gjennom- tenkte. Dette er kraftrasjonering i praksis, fakta fra NVE: Norge er et land der strømproduksjon er avhengig av vannkraft. Dette gjør at man er avhengig av å få tilført nok vann i magasinene eller ha tilstrekke- lig import for å ha tilstrekkelig energi gjennom vinteren. Sannsynligheten for å få energimangel er ansett som svært lav. Markedet fungerer så godt at det må svært spesielle forhold til for at det oppstår energimangel. Dersom det, i ekstraordinære tilfeller, ikke er tilstrekkelig energi tilgjengelig kan Olje- og energidepartementet (OED) erklære kraftrasjonering. Kraftrasjonering innebærer tvungen reduksjon av forbruk. På fagspråk kalles det tvangsmessige leverings- innskrenkninger og vil kunne berøre alle husholdninger og samfunnskritis- ke funksjoner. Prinsipper for

Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger av strøm kan gjennomføres med kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling.

koblinger i løpet av et døgn. Prioriterte sluttbrukere Både ved kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling må sluttbrukere med særskilt behov for tilgang til kraft behandles spesielt. Rasjoneringsforskriften fastslår at til- gjengelig energi skal prioriteres etter følgende overordnede hensyn;  Liv og Helse  Vitale samfunnsinteresser  Næringsliv og øvrige økonomiske interesser. Spesielt utfordrende er dette ved en sonevis roterende utkobling fordi avgangene ofte inneholder ulike for- brukskategorier. Denne rasjonerings- formen krever derfor stor solidaritet og svært strenge prioriteringer for å få gjennomført de nødvendige bespa- ringene. Det er derfor essensielt at utarbeidelsen av rasjoneringsplaner skjer i tett dialog med berørte myn- digheter og innehavere av samfunns- kritiske funksjoner. Om behovet for uavbrutt tilgang på kraft Et relevant moment i denne sammen- heng er at det i Ot. prp. nr. 62 (2008- 2009) ble fastslått at den absolutte sikkerhet mot strømavbrudd ikke kan oppnås, og heller ikke er hensiktsmes- sig for det norske kraftsystemet. Dette betyr at alle må være forberedt på strømavbrudd og at de som er kri- tisk avhengig av uavbrutt tilgang på kraft selv må sørge for alternativ strømkilde. Dette er spesielt relevant i en rasjoneringssituasjon med sonevis roterende utkobling, da det kan for- ventes et høyt trykk på de reserveag- gregater som finnes i beredskap hos nettselskaper, kommuner og statsfor- valtere. Kilde: NVE.

gjennomføring av en kraftrasjonering er gitt av kraftrasjoneringsforskriften. Tvangsmessige leveringsinnskrenk- ninger kan gjennomføres på to måter; kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling. Kvoterasjonering Kvoterasjonering foregår ved at rasjo- neringsmyndigheten (NVE) vedtar at forbruket innenfor et område må reduseres med en viss andel. Nettselskapene må da tildele hver enkelt sluttbruker en kvote, det vil si et visst antall kWh som kan dispone- res innenfor et gitt tidsrom. Dersom forbrukeren bruker mer strøm enn tildelt kvote, skal det betales en avskrekkende høy pris for overforbru- ket. En såkalt rasjoneringstariff. Hver enkelt husholdning må da selv følge med på sitt forbruk og ta ansvar for å overholde kvoten. Det er lagt opp til at nettselskapene i en kvotera- sjonering intensifierer sine kontroller av måleutstyr, men først og fremst er kvoterasjonering å betrakte som et til- bud. Kvoterasjonering innebærer fort- satt tilgang til kraft i utbytte mot at kvotene overholdes. Sonevis roterende utkobling Sonevis roterende utkobling er nød- vendig hvis ikke kvoterasjonering gir de tilsiktede besparelsene. Nettselskapene har laget et utko- blingsskjema hvor avganger (soner) kobles ut i en roterende tidssyklus. I de perioder der avgangen er utkoblet har ingen tilknyttet avgangen tilgang til kraft. En sonevis roterende utkob- ling oppleves som svært dramatisk av husholdninger og berørte enheter. Sonevis roterende utkobling er også utfordrende for nettselskapet ved at det skal gjennomføres svært mange

SOMNUS NR 2 – 2022

30

Made with FlippingBook Learn more on our blog