นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อ ั ศดามงคล

ว. 9888

แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต งและเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบร ิ หาร โรงพยาบาล บางมด

EXP E R I ENC E • 2535 - ป จจุ บั น • - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า รพ.บางมด - ประธานกรรมการบริ หาร รพ.บางมด • 2532 - 2535 • - แพทย ประจำแผนกโสตศอนาสิ กต รพ.ตากสิ น • 2527 - 2530 • - แพทย ประจำแผนกโสตศอนาสิ กต รพ.ราชวิ ถี • 2530 - 2532 • - Shirakabe Clinic Esthetic & Plastic • 2523 - 2526 • - ผอ. รพ.ชุ มชน อ.จั กรราช จ.นครราชสี มา

QUA L I F I CAT I ONS

• อนุ มั ติ บั ตร อนุ สาขาศั ลยกรรมตกแต่ งและเสริ มสร้ างใบหน้ า • อนุ มั ติ บั ตร สมาคมเสริ มสวยนานาชาติ • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งเอเชี ย • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งอเมริ กา • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งญี ่ ปุ ่ น • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย นานาชาติ

EDUCAT I ON

• 2523 • - แพทย ศาสตร บั ณฑิ ต คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

CONTAC T

02 867 0606 ext. 1200-1204 747 RAMA II ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150 Dr.Surasit Bangmod Bangmod Aesthetic Center bangmodaesthetic.com

Made with FlippingBook Online newsletter