นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล

ผลงานเด น

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณน้ ำหวาน ปุ ญญาพร นางสาวสมิ หลา 2560

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณเดี ยร์

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณสไปรท์

Before

Before

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า แบบ Full Facelift : คุ ณศรี อุ ษา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า, ดึ งคอ, ตาล่ าง : Mr. Rolando

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า, ดึ งคอ, ดึ งหางตา, ตาบน : คุ ณชวลี ย์

Before

Before

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มจมู ก : คุ ณชลธิ รา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ตาสองชั้ น : คุ ณปิ่ นอุ มา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ตาบน, ตาล่ าง : คุ ณมาเรี ยม

• • • • •

แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ นการผ่ าตั ด “ เทคนิ คบางมด ” การศั ลยกรรมที ่ แผลเล็ ก เจ็ บน้ อย หายเร็ ว และเป็ นธรรมชาติ แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ ดึ งหน้ า เทคนิ คบางมด ” ( Facelift by Bangmod SMAS technique ) แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ นการผ่ าตั ด “ ตาสองชั ้ น เทคนิ คบางมด ” แบบใช้ เลเซอร์ ทำจากด้ านใน ( Scarless Upper blephalop-lasty Bangmod technique ) แพทย์ ผู ้ คิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ เสริ มก้ นและสะโพก ” แบบ Dual plane ( Dual plane gluteal augmentation with silicone implant ) แพทย์ ผู ้ คิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ ปากกระจั บ 3 มิ ติ ” ปรั บรู ปทรงริ มฝี ปาก โดยการเย็ บแบบไม่ ต้ องตั ดเนื ้ อริ มฝี ปากมาก ( Augmented lip tubercle)

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มจมู ก : คุ ณแพรวพรรณ

Made with FlippingBook Online newsletter