นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล

F A C I A L P L A S T I C A N D R E C O N S T R U C T I V E S U R G E O N Dr.Surasit

นพ. สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร ร.พ.บางมด

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อ ั ศดามงคล

ว. 9888

แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต งและเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบร ิ หาร โรงพยาบาล บางมด

EXP E R I ENC E • 2535 - ป จจุ บั น • - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า รพ.บางมด - ประธานกรรมการบริ หาร รพ.บางมด • 2532 - 2535 • - แพทย ประจำแผนกโสตศอนาสิ กต รพ.ตากสิ น • 2527 - 2530 • - แพทย ประจำแผนกโสตศอนาสิ กต รพ.ราชวิ ถี • 2530 - 2532 • - Shirakabe Clinic Esthetic & Plastic • 2523 - 2526 • - ผอ. รพ.ชุ มชน อ.จั กรราช จ.นครราชสี มา

QUA L I F I CAT I ONS

• อนุ มั ติ บั ตร อนุ สาขาศั ลยกรรมตกแต่ งและเสริ มสร้ างใบหน้ า • อนุ มั ติ บั ตร สมาคมเสริ มสวยนานาชาติ • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งเอเชี ย • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งอเมริ กา • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย แห่ งญี ่ ปุ ่ น • สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต่ ง-เสริ มสวย นานาชาติ

EDUCAT I ON

• 2523 • - แพทย ศาสตร บั ณฑิ ต คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

CONTAC T

02 867 0606 ext. 1200-1204 747 RAMA II ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150 Dr.Surasit Bangmod Bangmod Aesthetic Center bangmodaesthetic.com

ผลงานเด น

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณน้ ำหวาน ปุ ญญาพร นางสาวสมิ หลา 2560

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณเดี ยร์

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มหน้ าอก : คุ ณสไปรท์

Before

Before

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า แบบ Full Facelift : คุ ณศรี อุ ษา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า, ดึ งคอ, ตาล่ าง : Mr. Rolando

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ดึ งหน้ า, ดึ งคอ, ดึ งหางตา, ตาบน : คุ ณชวลี ย์

Before

Before

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มจมู ก : คุ ณชลธิ รา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ตาสองชั้ น : คุ ณปิ่ นอุ มา

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม ตาบน, ตาล่ าง : คุ ณมาเรี ยม

• • • • •

แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ นการผ่ าตั ด “ เทคนิ คบางมด ” การศั ลยกรรมที ่ แผลเล็ ก เจ็ บน้ อย หายเร็ ว และเป็ นธรรมชาติ แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ ดึ งหน้ า เทคนิ คบางมด ” ( Facelift by Bangmod SMAS technique ) แพทย์ ผู ้ ร่ วมคิ ดค้ นการผ่ าตั ด “ ตาสองชั ้ น เทคนิ คบางมด ” แบบใช้ เลเซอร์ ทำจากด้ านใน ( Scarless Upper blephalop-lasty Bangmod technique ) แพทย์ ผู ้ คิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ เสริ มก้ นและสะโพก ” แบบ Dual plane ( Dual plane gluteal augmentation with silicone implant ) แพทย์ ผู ้ คิ ดค้ น การผ่ าตั ด “ ปากกระจั บ 3 มิ ติ ” ปรั บรู ปทรงริ มฝี ปาก โดยการเย็ บแบบไม่ ต้ องตั ดเนื ้ อริ มฝี ปากมาก ( Augmented lip tubercle)

Before

• ผ่ าตั ดศั ลยกรรมความงาม เสริ มจมู ก : คุ ณแพรวพรรณ

แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ BEAUTY PLUS ออกอากาศทางช่ อง NATION TV 22

แชร์ ประสบการณ์ เสริ มหน้ าอก กั บนางสาวสมิ หลา 2560 เจาะลึ กเคล็ ดลั บโกงอายุ กั บการศั ลยกรรมดึ งหน้ า

ยกหางตา แก้ ปั ญหาหนั งตาตก เสริ มจมู กอย่ างไรให้ เหมาะกั บใบหน้ า

เปิ ดตำนานโรงพยาบาลศั ลยกรรม เสริ มความงามอั นดั บ 1

ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการทำศั ลยกรรมหน้ าอก ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการทำศั ลยกรรมจมู ก แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ Cosmetic TV Beauty and Anti Aging

แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ ขบ คม เซี ยน ออกอากาศทางช่ อง 9

เซี ยนศั ลยแพทย์ ตำนานแห่ งศั ลยกรรมความงามไทย

แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ Health Today ความรู้ เกี่ ยวกั บการศั ลยกรรมแปลงเพศ

ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการทำศั ลยกรรมหน้ าอก ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการทำศั ลยกรรมจมู ก ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการทำศั ลยกรรมตาบน (ตาสองชั้ น) แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ สวยเผด็ จศึ ก ออกอากาศทางช่ อง 9

แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ Hotline สายสุ ขภาพ ออกอากาศทางช่ อง NATION TV 22

ข้ อคิ ดก่ อนทำศั ลยกรรมความงาม

ข่ าวสดบิ วตี้ EP.02 ตอน 10 เรื่ องต้ องรู้ !! ก่ อนเสริ มหน้ าอก ข่ าวสดบิ วตี้ EP.04 ตอน ทำตา2ชั้ น ลบถุ งใต้ ตา ศั ลยกรรมตาอย่ างธรรมชาติ ปลุ กความมั่ นใจ ข่ าวสดบิ วตี้ EP.06 ตอน เสริ มจมู ก ดั้ งโด่ ง สวยเป็ นธรรมชาติ รั บรู ปหน้ าตามหลั กการแพทย์ แพทย์ รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ ข่ าวสดบิ วตี ้ ออกอากาศทาง Facebook ข่ าวสด

T V P ROGRAM

BEAUTY PLUS : NATION TV

สวยเผด็ จศึ ก : ช อง 9

ขบ คม เซี ยน : ช อง 9

BEAUTY PLUS : NATION TV

รู  ก อนศั ลยกรรม

POCKE T BOOK

เสกสรรค ...ป  นสวย

F A C I A L P L A S T I C A N D R E C O N S T R U C T I V E S U R G E O N Dr.Surasit

นพ. สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร ร.พ.บางมด

H I S TORY

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด หรื อ Bangmod Aesthetic Center เป นศู นย ศั ลยกรรมความงามครบวงจรแห งแรกของประเทศไทย และได รั บการยอมรั บว าเป นศู นย ศั ลยกรรม ความงามชั ้ นแนวหน าของประเทศ เป ดให บริ การมากกว า 30 ป ตั ้ งอยู  ชั ้ นที ่ 12 ของโรงพยาบาลบางมด ทางศู นย ฯให บริ การศั ลยกรรมความความงาม โดย ที มแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญเฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง , แพทย เฉพาะทางด านผิ วหนั ง , แพทย เฉพาะทางด านเวชศาสตร ชะลอวั ย (Anti-Aging) และที มงานมากประสบการณ ที ่ จะให การดู แล วิ เคราะห สภาพป ญหาต างๆ และให คำแนะนำ อย างตรงไปตรงมาในการรั กษาโดยละเอี ยด ด วยเทคนิ ค และนวั ตกรรมทางการแพทย รวมถึ ง เครื ่ องมื อทางการแพทย ที ่ ได มาตรฐานสากล ปลอดภั ย สร างความ มั่ นใจให ผู รั บบริ การมาอย างยาวนาน ด วยประสบการณ มากกว า 30 ป ที มศั ลยแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญเฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ได พั ฒนา เทคนิ คการรั กษาจนได “เทคนิ คบางมด” ซึ ่ งเป นเทคนิ คเฉพาะทางของศู นย ศั ลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด ด วยการผ าตั ดที ่ ใช  เทคโนโลยี สมั ยใหม ที ่ ตอบโจทย ในเรื ่ อง แผลเล็ ก เจ็ บน อย หายเร็ ว และ เป นธรรมชาติ เช น การทำตา 2 ชั ้ น ด วยวิ ธี เฉพาะที ่ นำเลเซอร มาช วยในการผ าตั ด และเย็ บจากด านใน ซึ ่ งวิ ธี นี ้ จะช วยลดความเจ็ บ ทำให ได ชั้ นตาแบบธรรมชาติ อยู ได ถาวร และสามารถล างหน าได ภายใน 1 วั น เป นต น

รวม ความประทั บใจ “

หลั ง เสริ มจมู ก เพื ่ อนทั กว า หน าเปลี ่ ยน ไปมากเลย หน ากลมน อยลงจากที ่ เดิ มหน าแบนๆ เพราะ จมู ก คื อ เซ็ นเตอร ของใบหน า

คุ ณมด : ชลธิ รา โพลี วั ฒนะ

คุ ณ ศรี อุ ษา ด วงสโมสร

ไม มั ่ นใจในใบหน าด วยอายุ ที ่ มากขึ ้ น พอทำออกมาแล ว มี คนชมเยอะว า ใบหน าดู สวยขึ ้ น ตาหวานขึ ้ น คุ ณหมอเก งและมื ออาชี พมากๆ ทำให เรา สวยขึ ้ น... อย างที ่ เราต องการ

คุ ณเดี ยร

คุ ณสปอม

ตอนแรกก็ รู  สึ กกลั ว แต พอเจอคุ ณหมอ ท านใจดี มาก และให คำปรึ กษาดี มาก ซึ ่ งหลั งจากทำมี คนทั กเยอะว า ตาสวย

ประทั บใจคุ ณหมอมากค ะ เพราะท านวิ เคราะห โครงสร างร างกาย และแนะนำว าควรทำ ขนาดเท าไหร ถึ งจะเหมาะสมค ะ

“ การ ศั ลยกรรม เป นส วนหนึ่ ง ท ี ่ เสร ิ มสร  าง ความมั ่ นใจ เป  นการเติ มเต็ ม ความสุ ข ให กั บคนไข ด วย

F A C I A L P L A S T I C A N D R E C O N S T R U C T I V E S U R G E O N Dr.Surasit

นพ. สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง และเสริ มสร างใบหน า ประธานกรรมการบริ หาร ร.พ.บางมด

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

Made with FlippingBook Online newsletter