Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Hans Christian Petersen, født i Højbjerg 1. Maj 1857----- Gjæstgiver i Næstved. Opmærksomheden ----- Fol 604----- Segl.

Næstved Borgmesterkontor 4. Maj 1898.

Waldemar Laurits Søeborg, f. 10 Maj 1873 i Kjøbenhavn, Sct. Johannes, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab som Konditor i Næstved.. Opmærksomheden----- 604----- Segl.

Næstved Borgnesterkontor d. 10. Maj 1898.

Aar 1898 d. 10 Maj blev et Hans Julius Gomme Christopher Struch, d. 9. Marts 1880 meddelte Konditorbogerskab ombyttet til Gjæstgiverborgerskab.

Stp. 8 Kr.

Aar 1902 den 24. April blev efter derom fremsat Begjæring fra Bestyrelsen for ”Brugsforeningen for Næstved og Omegn” meddelt denne, i Henhold til § 4 i Lov af 2. Juli 1870, dette Næringsbevis, som hjemler Brugsforeningen Ret til at forsyne sine Medlemmer med Brændevin under Iagttagelse af den gjældene Lovgivning. Uddelingslokalet findes i Matr. No 102 h paa Næstved Mark.

Til Bekræftelse under Haand og Embeds Segl

Næstved Borgmesterkontor d. 24. April 1902. A. Hanschell (L.S.)

Gebyr 36 - Brandf. 2 – Stp. 8 = 46 – Stp. 8 Kr.

Aar 1903, den 9. December blev efter derom fremsat Begjæring fra Bestyrelsen for ”Brugsforeningen for Næstved Mark ogOmegn” omstaaende Næringsbrev forandret til Næringsbevis for ”Brugsforeningen for Næstved Mark og Omegn” bl. a. at drive Detailhandel fra Foreningens Lokale i Matr. No. 102 h paa Næstved Mark, under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at svare Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Foreningen forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Til Bekræftelse under Haand og Embedsegl.

Næstved Borgmesterkontord. 9. December 1903. C. Knudsen (L.S.)

Gebyr 54 – Stp. 8-Kaution 33 Øre = 62 Kr. 33 Øre.

Ar 1905 d. 24. Januar blev der meddelt Villiam Marinus Rothe Lorentzen, der under 29. September 1903 erholdt Borgerskab som Vinhandler, tilladelse til i Forening med sin Ret som Vinhandler, i Henhold til Næringslovens § 58 at have siddende Gæster og foretage Udskjænkning til Fortæring paa Stedet af de Varer, han maa fohandle som Vinhandler, alt under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker