Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Borgerskab. Niels Frederik Sebbelin, født 12. Februar 1880 i Gjellerup Sogn, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab som Gæstgiver i Næstved, dog med den Indskrænkning som følger af hoshæftede Skrivelse af 7. Januar d.A., der indeholder Indenrigsministeriets Dispensation fra Lov No. 121 af 20. April 1906.

Opmærksomheden henledes paa ----- 604----- Segl.

Næstved Borgmesterkontor d. 27. April 1907. A. Hanschell.

Paa Borgerskab af 25. November 1901 som Gæstgiver i Næstved for Anders Charles Pedersen, født 10. Juni 1876 i Hellevad, er givet saalydende Paategning: I Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 10. ds. og ifølge derom fra Anders Charles Pedersen fremsat Begjæring bliver nærværende Gæstgiverborgerskab omnyttet til Borgerskab som Købmand i Næstved, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret Borgerskabsindehaveren har erklæret ikke at ville benytte.

Til Bekræftelse under Haand og Embeds Segl.

Næstved Borgmesterkontor 30/9 1907. A.H.

13. April 1907. Borgerskab. Peter Martin Rasmussen f. 9/3 1871 i Yderby som Gæstgiver i Næstved, hvorved særlig henvises til Indholdet af hoshæftede Kommunikation af Indenrigsministeriets Skrivelse af. 8. Januar 1907. Journal 82/17 V. 24. Januar 1908. Sofus Anders Hansen, født 21. Marts 1876 i Karrebæksminde, Borgerskab som Gæstgiver i Næstved, dog med den Begrænsning, som følger af hoshæftede Skrivelse af 23. Januar 1908, der indeholder Indenrigsministeriets Dispensation af 17. s.M. fra Lov No 121 af 20. April 1906. k 1/08 23. Januar 1908. Søren Hansen, født 12. April 1862 i Kalkerup, Borgerskab som Gæstgiver i Næstved, dog med den Begrænsning som følger af hoshæftede Skrivelse af 21. December 1907 fra Indenrigsministeriet, der indeholder Dispensation fra Lov No. 121 af 20. April 1906. 8/2 1910. Aar 1910 d. 8. Februar blev efter derom fremsat Begæring meddelt Astrid Amalie Kirstine Coff, f. 21. Oktober 1876 i København, der driver et Højskolehjem her i Byen, Næringsbevis som Gæstgiver i Næstved, dog uden Ret til Udskænkning af nogen Slages Spirituosa, hvilken Ret hun har erklæret ikke at ville benytte iflg.Næringslovens § 73 og Lov No. 121 af 20. April 1906, der er til Hinter for at Næringsindehaveren kan erhverve almindeligt Gæstgiverborgerskab. Aar 1910, den 8. Juni blev efter derom fremsat Begæring og i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af Marts 1910 saalydendene ----- (K 11/10)----- meddelt N. Rasmussen, født 1. April 1871 i Køng, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gæstgiver i Næstved. Opmærksomheden henledes paa, at----- Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker