Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 6 Ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed

6.4 Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal i ledelsesberetningen redegøre for den køns- mæssige sammensætning af ledelsen. Kravene til denne redegørelse er blevet skærpet fra og med 2023, jf. ændringerne affødt af lov nr. 568 af 10. maj 2022. Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2023 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Gennemgangen i dette afsnit beskri- ver de ændrede og gældende regler fra og med regnskabsåret 2023 Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en Vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sam- mensætning af ledelsen og for rapportering herom, som kan vejlede virksomhederne i både arbej- det med måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn samt i rapporteringen herom i ledelsesberetningen. Vejledningen er opdateret i december 2022 som følge af lovændrin- gen om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn (lov nr. 568 af 10. maj 2022), som træder i kraft 1. januar 2023. Kravet om måltal for det øverste ledelsesorgan og virksomhedens øvrige ledelsesniveauer samt om politikker for øvrige ledelsesniveauer for det underpræsenterede køn er indført i selskabsloven og årsregnskabsloven, og det omfatter virksomheder i regnskabsklasse C stor og D. Reglerne gæl- der også for visse virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde samt for virksomheder omfattet af en række finansielle love.

Skærpede krav fra 2023

Erhvervs- styrelsens vejledning

De omfattede virksomheder

Forpligtelsen til at opstille måltal og politikker angår virksomheden og ikke koncernen.

Koncern- regnskabs- pligtige modervirk- somheder

Kravet omfatter dog også små og mellemstore modervirksomheder, som kontrollerer store C og D koncerner, idet størrelsesgrænserne efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal opgøres på koncern- niveau. Størrelsesgrænserne fastsættes efter de almindelige regler i forhold til koncernregnskabs- pligten i §§ 110 og 7, stk. 3. Kravet om at opgøre størrelsesgrænserne på koncernniveau gælder for de modervirksomheder, som er forpligtet til at udarbejde koncernregnskab. Hvis modervirksomheden er fritaget herfor efter § 110 eller § 112, skal størrelsesgrænserne ikke opgøres på koncernniveau.

Virksomheden skal i hovedtræk rapportere om følgende:

§ 99 b

► Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. ► Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesni- veauer. ► Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer i virk- somheden. Selskabsloven m.fl. indeholder en definition af, hvad der skal forstås ved en virksomheds øvrige ledelsesniveauer. En sådan definition er indsat for at skabe klarhed over, hvordan virksomhedens øvrige ledelsesniveauer identificeres, og hvor mange af virksomhedens øvrige ledelsesniveauer der skal inkluderes i både politikken og måltallet. Definitionen af øvrige ledelsesniveauer præciserer, at begrebet skal forstås som de to ledelsesni- veauer, der ligger under det øverste ledelsesorgan.

Definition af øvrige

ledelses- niveauer

106 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease