Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

EY's praktiske opslagsværk og guide til forståelse af loven.


Forord
17

1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen
22

1.1 Indledning
22

1.2 De omfattede virksomheder
22

1.3 Regnskabspligtige virksomheder
22

1.4 Virksomheder fritaget for regnskabspligt
24

1.5 Byggeklodsmodellen
27

1.6 Mikrovirksomheder – en delmængde af regnskabsklasse B
38

1.7 Kommende forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne
41

2 Fortolkningsgrundlag
43

2.1 Indledning
43

2.2 Henvisninger i lovbemærkningerne
43

2.3 Gældende fortolkningsbidrag
44

2.4 Alternative fortolkningsbidrag
46

2.5 Erhvervsstyrelsens vejledninger
46

2.6 Afgørelser fra den danske regnskabskontrol
47

2.7 En dansk regnskabsvejledning
48

3 Grundlæggende krav til årsrapporten
49

3.1 Indledning
49

3.2 Begrebsrammen
49

3.3 Årsrapportens indhold og bestanddele
50

3.4 Præcisering af regnskabsbrugere, deres informationsbehov og kvalitetskrav
52

3.5 Grundlæggende forudsætninger
54

3.6 Definition på årsregnskabets elementer
55

3.7 Indregning og måling
55

3.8 Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten
56

3.9 Skemaopstillingerne
58

3.10 Regnskabsår
59

3.11 Sammenligningstal
63

3.12 Sprogkrav
65

4 Dagsværdimåling
67

4.1 Indledning
67

4.2 Fortolkningsbidrag
67

4.3 Måling til dagsværdi
68

4.4 Aktivet eller forpligtelsen
71

4.5 Transaktionen
71

4.6 Prisen
72

4.7 Særligt om anvendelse af dagsværdi på ikke-finansielle aktiver
73

4.8 Særlige forhold ved dagsværdiansættelse af finansielle instrumenter
74

4.9 Præsentation og oplysninger
75

5 Ledelsesberetning
80

5.1 Indledning
80

5.2 Krav om ledelsesberetning
80

5.3 Ledelsesberetningen skal præsentere en retvisende redegørelse
82

5.4 Ledelsesberetning for regnskabsklasse B
83

5.5 Ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem)
85

5.6 Yderligere krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C (stor)
93

5.7 Yderligere krav for virksomheder i regnskabsklasse D
93

5.8 Alternative præsentationsmål
95

5.9 Supplerende beretninger
96

6 Ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed
100

6.1 Indledning
100

6.2 Redegørelser om bæredygtighed
100

6.3 Redegørelse for samfundsansvar
101

6.4 Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
106

6.5 Oplysninger om betalinger til myndigheder
111

6.6 Redegørelse for dataetik
112

6.7 Redegørelse for virksomhedsledelse
116

6.8 Redegørelse for politikker om mangfoldighed
120

6.9 Redegørelse om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen
121

6.10 Kommende ændringer til bæredygtighedsrapportering
123

6.11 Kommende krav om land-for-land-rapportering
126

7 Egenkapitalopgørelse
129

7.1 Indledning
129

7.2 Fortolkningsbidrag
129

7.3 Krav til oplysninger om visse egenkapitaltransaktioner i regnskabsklasse B
129

7.4 Krav om egenkapitalopgørelse for regnskabsklasse C og D
131

7.5 Krav om egenkapitalopgørelse i koncernregnskabet
133

7.6 Resultatdisponering
133

7.7 Illustration på præsentation af en simplificeret resultatdisponering og egenkapitalopgørelse for modervirksomhed og koncern
136

8 Pengestrømsopgørelse
139

8.1 Indledning
139

8.2 Fortolkningsbidrag
139

8.3 Pligt til at udarbejde pengestrømsopgørelse
139

8.4 Krav til pengestrømsopgørelse
139

8.5 Præsentation og oplysninger
145

8.6 Eksempel på pengestrømsopgørelse
146

9 Koncernregnskaber og minoritetsinteresser
152

9.1 Indledning
152

9.2 Fortolkningsbidrag
152

9.3 Koncernregnskabspligt
152

9.4 Ophør af koncernregnskabspligt
154

9.5 Lempelser for koncernregnskabspligt
154

9.6 Koncernregnskabets indhold og omfang
160

9.7 Udeholdelse af virksomheder fra koncernregnskabet
162

9.8 Konsolidering
164

9.9 Regnskabsår
169

9.10 Regnskabsmæssig behandling af ikke-konsoliderede dattervirksomheder
170

9.11 Køb og salg af minoritetsinteresser
170

9.12 Call- og put-optioner over minoritetsinteresser
172

9.13 Regnskabsmæssig behandling ved afhændelse af dattervirksomheder
176

9.14 Mulighed for at undlade udarbejdelse af årsrapport for dattervirksomhed
178

9.15 Særligt om koncerntilskud
178

9.16 Præsentation og oplysninger
179

10 Virksomhedssammenslutninger
181

10.1 Indledning
181

10.2 Fortolkningsbidrag
181

10.3 Koncernetablering og virksomhedsovertagelser
182

10.4 Overtagelsesmetoden
184

10.5 Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed
184

10.6 Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt
185

10.7 Opgørelse af købsvederlag
186

10.8 Identifikation og måling af de overtagne aktiver og forpligtelser
189

10.9 Måling af minoritetsinteresser
192

10.10 Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill
192

10.11 Efterfølgende korrektioner til overtagelsesbalancen
193

10.12 Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder
194

10.13 Sammenlægningsmetoden
194

10.14 Book value-metoden
194

10.15 Overgangslempelser for virksomhedsovertagelser
195

10.16 Præsentation og oplysninger
195

11 Fremmed valuta
197

11.1 Indledning
197

11.2 Fortolkningsbidrag
197

11.3 Præsentationsvaluta og funktionel valuta
197

11.4 Omregning af transaktioner i fremmed valuta
199

11.5 Omregning af monetære og ikke-monetære poster ved regnskabsafslutning
199

11.6 Omregning af regnskaber i fremmed valuta
200

11.7 Ændret klassifikation af en udenlandsk virksomhed
202

11.8 Afhændelse af udenlandsk enhed
203

11.9 Nettoinvesteringer i udenlandske enheder
203

11.10 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed
204

11.11 Hyperinflation
205

11.12 Præsentation og oplysninger
205

12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl
208

12.1 Indledning
208

12.2 Fortolkningsbidrag
208

12.3 Redegørelse om anvendt regnskabspraksis
208

12.4 Ændring af anvendt regnskabspraksis
211

12.5 Særligt om ændring af anvendt regnskabspraksis ved overgang til ny regnskabsklasse
215

12.6 Præsentation af praksisændringer og væsentlige fejl i egenkapitalopgørelsen
216

12.7 Væsentlige fejl
216

12.8 Øvrige fejl
218

12.9 Ændring af regnskabsmæssige skøn
218

13 Begivenheder efter balancedagen
222

13.1 Indledning
222

13.2 Fortolkningsbidrag
222

13.3 Definition
222

13.4 Regulerende begivenheder
223

13.5 Ikke-regulerende begivenheder
223

13.6 Begivenheder efter balancedagen i relation til going concern-forhold
225

13.7 Særligt om klassifikation af gældsforpligtelser
225

13.8 Særligt om førtidig indfrielse af langfristet gæld
227

13.9 Særligt om forholdet til eventualforpligtelser og eventualaktiver
228

13.10 Præsentation og oplysninger
228

14 Generelt om balancen
229

14.1 Indledning
229

14.2 Fortolkningsbidrag
229

14.3 Balancen
229

14.4 Klassifikation af aktiver
231

14.5 Langfristede eller kortfristede forpligtelser
232

14.6 Hensatte forpligtelser
233

14.7 Egenkapital
233

14.8 Ophørende aktiviteter
233

14.9 Andre praktiske klassifikationsudfordringer
234

14.10 Lovens skemakrav til balancen
238

15 Immaterielle aktiver
241

15.1 Indledning
241

15.2 Fortolkningsbidrag
241

15.3 Immaterielle aktiver
242

15.4 Indregning af erhvervede immaterielle aktiver
244

15.5 Indregning af internt oparbejdede immaterielle aktiver
245

15.6 Måling af immaterielle aktiver
249

15.7 Betingede betalinger
252

15.8 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi
255

15.9 Særligt om indregning og måling af CO2-kvoter og relaterede forpligtelser
256

15.10 Særligt om kryptovaluta
257

15.11 Særligt om cloud-aftaler
259

15.12 Præsentation og oplysninger
264

16 Materielle aktiver
267

16.1 Indledning
267

16.2 Fortolkningsbidrag
267

16.3 Indhold og definition
267

16.4 Indregning af materielle aktiver
268

16.5 Måling af materielle aktiver
272

16.6 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi
276

16.7 Særligt om overførsler af ejendomme mellem kategorier
278

16.8 Præsentation og oplysninger
278

17 Investeringsejendomme
280

17.1 Indledning
280

17.2 Fortolkningsbidrag
280

17.3 Anvendelsesområde og definitioner
280

17.4 Indregning af investeringsejendomme
281

17.5 Måling af investeringsejendomme
282

17.6 Særligt om overførsler af investeringsejendomme mellem kategorier
283

17.7 Særligt om praksisændringer for investeringsejendomme
285

17.8 Særlige udfordringer i koncerner
287

17.9 Præsentation og oplysninger
287

17.10 Kommende ændringer for investeringsejendomme målt til dagsværdi over egenkapitalen
292

18 Biologiske aktiver
293

18.1 Indledning
293

18.2 Fortolkningsbidrag
293

18.3 Definition på biologiske aktiver
293

18.4 Måling af biologiske aktiver
294

18.5 Præsentation og oplysninger
295

19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer
298

19.1 Indledning
298

19.2 Fortolkningsbidrag
299

19.3 Kategorier af kapitalandele og metodevalg
299

19.4 Kostprismetoden
309

19.5 Indre værdis metode
310

19.6 Dagsværdimetoden
325

19.7 Særligt om indregning og måling af fællesledede arrangementer
326

19.8 Generelle oplysningskrav for kapitalandele
326

20 Finansielle aktiver
328

20.1 Indledning
328

20.2 Fortolkningsbidrag
328

20.3 Indhold og definition
329

20.4 Første indregning af finansielle aktiver
330

20.5 Efterfølgende måling
331

20.6 Metoder til måling
333

20.7 Ophør med indregning af finansielle aktiver
340

20.8 Særligt om gældseftergivelser
343

20.9 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS­standarderne
344

20.10 Præsentation og oplysninger
345

21 Finansielle forpligtelser
347

21.1 Indledning
347

21.2 Fortolkningsbidrag
347

21.3 Indhold og definition
348

21.4 Klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter
348

21.5 Første indregning af finansielle forpligtelser
355

21.6 Efterfølgende måling
357

21.7 Metoder til måling
357

21.8 Ophør med indregning af finansielle forpligtelser og modifikation af låneaftaler
361

21.9 Særligt om gældseftergivelser
365

21.10 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS-standarderne
365

21.11 Præsentation og oplysninger
365

22 Afledte finansielle instrumenter
368

22.1 Indledning
368

22.2 Fortolkningsbidrag
368

22.3 Indhold og definition
369

22.4 Første indregning af afledte finansielle instrumenter
370

22.5 Efterfølgende måling
370

22.6 Sikringstransaktioner
371

22.7 Ophør med regnskabsmæssig sikring
383

22.8 Særligt om værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi
385

22.9 Indbyggede afledte finansielle instrumenter
387

22.10 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS-standarderne
387

22.11 Måling af sikrede aktiver og forpligtelser
388

22.12 Præsentation og oplysninger
388

23 Varebeholdninger
392

23.1 Indledning
392

23.2 Fortolkningsbidrag
392

23.3 Overgang af de væsentligste fordele og risici
392

23.4 Kostprisens bestanddele
393

23.5 Metoder for opgørelse af kostpris
398

23.6 Krav om nedskrivning til lavere nettorealisationsværdi
399

23.7 Særligt om varebeholdninger af commodities
399

23.8 Særligt om varebeholdninger af handelsejendomme
400

23.9 Præsentation og oplysninger
400

24 Værdiforringelse af langfristede aktiver
402

24.1 Indledning
402

24.2 Fortolkningsbidrag
402

24.3 Hvornår skal nedskrivning foretages?
402

24.4 Opdeling i pengestrømsgenererende enheder (CGU'er)
405

24.5 Opgørelse af genindvindingsværdi
412

24.6 Fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi af en CGU
415

24.7 Indregning af værdiforringelser
416

24.8 Præsentation og oplysninger
419

25 Egenkapital
421

25.1 Indledning
421

25.2 Klassifikation som egenkapital- eller gældsinstrumenter
421

25.3 Transaktioner, der skal indregnes direkte på egenkapitalen
421

25.4 Virksomhedskapital
422

25.5 Overkurs ved emission
426

25.6 Reserve for opskrivninger
426

25.7 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
427

25.8 Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser
427

25.9 Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital og overkurs
429

25.10 Reserve for udviklingsomkostninger
431

25.11 Reserver for sikringstransaktioner og valutaomregninger
432

25.12 Reserve for egne kapitalandele
433

25.13 Andre lovpligtige eller vedtægtsbestemte reserver
433

25.14 Øvrige reserver
434

25.15 Overført resultat
434

25.16 Foreslået udbytte
434

25.17 Præsentation og oplysninger
435

25.18 Oversigt over reserver i selskabsregnskabet og koncernregnskabet
436

26 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver
438

26.1 Indledning
438

26.2 Fortolkningsbidrag
438

26.3 Krav til indregning af hensatte forpligtelser
439

26.4 Måling af hensatte forpligtelser
445

26.5 Særligt om omstruktureringshensættelser
446

26.6 Særligt om omstrukturering i virksomhedssammenslutninger
448

26.7 Særligt om tabsgivende kontrakter
448

26.8 Særligt om forpligtelser vedrørende elektronisk affald
449

26.9 Særligt om nedtagnings- og retableringsforpligtelser i lejede lokaler
450

26.10 Refusioner og godtgørelser
451

26.11 Præsentation og oplysninger – hensatte forpligtelser
451

26.12 Eventualforpligtelser
453

26.13 Særligt om ikke-balanceførte arrangementer
460

26.14 Eventualaktiver
461

27 Indkomstskatter
463

27.1 Indledning
463

27.2 Fortolkningsbidrag
463

27.3 Indregning af årets indkomstskat i resultatopgørelsen
463

27.4 Indregning af årets indkomstskat i egenkapitalen
464

27.5 Måling af aktuelle indkomstskatter
465

27.6 Finansielle poster knyttet til aktuelle indkomstskatter
465

27.7 Indregning af udskudt skat
465

27.8 Måling af udskudt skat
467

27.9 Særligt om sambeskatningsforhold
471

27.10 Særligt om måling af udskudte skatteaktiver i sambeskatningsforhold
473

27.11 Særligt om genbeskatningsforhold
474

27.12 Usikre skattepositioner
475

27.13 Betalingskorrektion
477

27.14 Særligt om Investment Tax Credits
477

27.15 Særligt om skattekontoen
479

27.16 Præsentation og oplysninger
480

27.17 Kommende ændringer vedrørende udskudt skat ved implementering af Pillar II
483

28 Generelt om resultatopgørelsen
485

28.1 Indledning
485

28.2 Resultatopgørelsen
485

28.3 Indtægter og omkostninger
485

28.4 Mulighed for sammendrag af visse poster i resultatopgørelsen
487

28.5 Flertallet af værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen
488

28.6 Primære og sekundære aktiviteter
489

28.7 Særlige poster
489

28.8 Ophørende aktiviteter
489

28.9 Resultatdisponering
492

28.10 Lovens skemakrav til resultatopgørelsen
493

29 Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18
494

29.1 Indledning
494

29.2 Fortolkningsbidrag
494

29.3 Definitioner af indtægter og nettoomsætning
495

29.4 Generelle betingelser for indregning af indtægter
497

29.5 Salg af varer
500

29.6 Salg af tjenesteydelser
504

29.7 Renter, royalties og udbytter
505

29.8 Måling af indtægter
506

29.9 Præsentation og oplysninger
507

29.10 Eksempler
509

30 Entreprisekontrakter – IAS 11
515

30.1 Indledning
515

30.2 Fortolkningsbidrag
515

30.3 Anvendelse af produktionsmetoden
516

30.4 Karakteristika for en entreprisekontrakt
517

30.5 Opdeling eller samling af kontrakter
519

30.6 Indregning og måling af entreprisekontrakter
520

30.7 Præsentation og oplysninger
524

30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15
526

30A.1 Indledning
526

30A.2 Fortolkningsbidrag
526

30A.3 Indregning og måling – femtrinsmodellen
527

30A.4 Trin 1: Identifikation af en kundekontrakt
528

30A.5 Trin 2: Identifikation af leveringsforpligtelser
531

30A.6 Trin 3: Fastsættelse af transaktionsprisen
537

30A.7 Trin 4: Allokering af transaktionsprisen til særskilte leveringsforpligtelser
544

30A.8 Trin 5: Indregning af omsætning når leveringsforpligtelser opfyldes
550

30A.9 Kontraktmodifikationer
559

30A.10 Andre forhold
562

30A.11 Præsentation og oplysninger
568

30A.12 Implementering og overgangsregler
568

31 Offentlige tilskud og andre tilskud
569

31.1 Indledning
569

31.2 Fortolkningsbidrag
569

31.3 Indregning af offentlige tilskud
569

31.4 Offentlige tilskud til dækning af omkostninger
570

31.5 Offentlige tilskud til dækning af investeringer
570

31.6 Særligt om tilbagebetaling af offentlige tilskud
571

31.7 Præsentation og oplysninger om offentlige tilskud
572

31.8 Andre offentlige tilskud
572

31.9 Andre tilskud og gaver (ikke-offentlige)
572

31.10 Særligt om koncerntilskud
573

32 Medarbejderforpligtelser
575

32.1 Indledning
575

32.2 Fortolkningsbidrag
575

32.3 Kortfristede medarbejderforpligtelser
575

32.4 Langfristede medarbejderforpligtelser
582

32.5 Pensionsforpligtelser
584

32.6 Aktiebaseret vederlæggelse
588

32.7 Fratrædelsesgodtgørelser
594

32.8 Præsentation og oplysninger
595

33 Finansielle poster
596

33.1 Indledning
596

33.2 Fortolkningsbidrag
596

33.3 Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen
596

33.4 Indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen for egenfremstillede aktiver
596

33.5 Lovens skemakrav for finansielle poster
598

34 Leasing – IAS 17
602

34.1 Indledning
602

34.2 Fortolkningsbidrag
602

34.3 Virksomheder, der skal indregne finansielle leasingaftaler i balancen
603

34.4 Klassifikation af leasingaftaler
604

34.5 Finansielle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab
605

34.6 Operationelle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab
610

34.7 Finansielle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab
611

34.8 Operationelle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab
612

34.9 Sale and lease back-transaktioner
612

34.10 Subleasing
615

34A Leasing – IFRS 16
616

34A.1 Indledning
616

34A.2 Fortolkningsbidrag
616

34A.3 Definitioner og centrale begreber
617

34A.4 Identifikation af leasingaftaler
622

34A.5 Leasingtagers regnskabsmæssige behandling
629

34A.6 Leasinggivers regnskabsmæssige behandling
634

34A.7 Modifikationer til leasingaftaler
638

34A.8 Vurdering af afskrivningsperiode på indretning af lejede lokaler
641

34A.9 Moms relateret til leasingbetalinger til leasinggiver
642

34A.10 Subleasing
642

34A.11 Sale and lease back-transaktioner
644

34A.12 Præsentation og oplysninger
647

34A.13 Implementering og overgangsregler
647

35 Egne kapitalandele
650

35.1 Indledning
650

35.2 Fortolkningsbidrag
650

35.3 Kort om de selskabsretlige bestemmelser
650

35.4 Køb og salg af egne kapitalandele indregnes i egenkapitalen
651

35.5 Egne kapitalandele ejet af en dattervirksomhed
651

35.6 Egne kapitalandele ejet af associeret virksomhed eller joint venture
653

35.7 Præsentation og oplysninger
653

36 Regnskabsmæssige fokusområder for årsrapporten 2023
655

36.1 Indledning
655

36.2 Nye krav til ledelsesberetningen
655

36.3 Fokusområder i ledelsesberetningen
657

36.4 Regnskabsposter målt til dagsværdi
658

36.5 Værdiforringelse af langfristede aktiver
661

36.6 Gæld, tilgodehavender og afledte finansielle instrumenter
662

36.7 Varebeholdninger
665

36.8 Tabsgivende kontrakter
666

36.9 Udskudte skatteaktiver
666

36.10 Indregning af omsætning
667

36.11 Medarbejderforpligtelser
668

36.12 Going concern
669

36.13 Kapitalandele og ændringer i indflydelsen
670

36.14 Oplysninger
671

37 Noteoplysninger
673

37.1 Indledning
673

37.2 Rækkefølge af noterne
673

37.3 Segmentoplysninger
674

37.4 Ophørende aktiviteter
677

37.5 Særlige poster
678

37.6 Personaleomkostninger og ledelsesvederlag
680

37.7 Særlige incitamentsprogrammer for ledelsen
685

37.8 Revisionshonorarer
686

37.9 Anlægsnote for langfristede aktiver
688

37.10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
689

37.11 Nærtstående parter
690

37.12 Tilbagetrædelseserklæringer
697

37.13 Oplysninger om usikkerheder og usædvanlige forhold
698

37.14 Oversigt over lovens notekrav
698

37.15 Kommende og mindre ændringer til lovens oplysningskrav m.v.
709

38 Fusions- og spaltningsregnskaber
711

38.1 Indledning
711

38.2 Fusionsregnskaber
711

38.3 Spaltningsregnskaber
716

39 Koncerninterne virksomhedssammenslutninger
718

39.1 Indledning
718

39.2 Fortolkningsbidrag
718

39.3 Valgfrihed mellem metoder – valg af regnskabspraksis
719

39.4 Fastsættelse af overdragelsesværdier
720

39.5 Overtagelsesmetoden
721

39.6 Sammenlægningsmetoden
721

39.7 Book value-metoden
723

39.8 Særligt om fusion mellem modervirksomhed og dattervirksomhed
724

39.9 Særligt om koncerninterne virksomhedssalg
724

39.10 Præsentation og oplysninger
725

40 Indberetningsregler og -frister
728

40.1 Indledning
728

40.2 Indberetning af årsrapporter m.v.
728

40.3 For sen indberetning
731

40.4 Regler for afgifter ved for sen indberetning
732

40.5 Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen
732

40.6 Omgørelse af offentliggjort årsrapport
733

40.7 Særligt om indberetning ved ændring af det foreslåede udbytte
734

40.8 Særligt om indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filialer i Danmark
735

40.9 Særligt om ophør ved afgivelse af betalingserklæring
736

40.10 Særligt om indberetningskrav for virksomheder under likvidation
737

40.11 Særligt om digital indberetning af årsrapporter
737

40.12 Særligt om ESEF-reglerne
738

40.13 Kommende ændringer til formatet for digital indberetning
739

40.14 Kommende oplysningspligt om anvendte bogføringssystemer
740

41 Overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
741

41.1 Overgang fra et andet regnskabsmæssigt regelsæt til loven
741

41.2 Årsregnskabslovens hovedregel
741

41.3 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
742

41.4 Tidspunkt for overgang til loven
742

41.5 Oplysninger om overgang til loven
742

41.6 Mulige overgangsregler
743

42 Særlige krav til virksomheder i regnskabsklasse A
745

42.1 Indledning
745

42.2 Frivilligt for virksomheder i regnskabsklasse A at udarbejde årsrapport
745

42.3 Krav til årsrapporten ved brug over for omverdenen
746

42.4 Særligt om renteswaps i regnskabsklasse A
750

42.5 Begrebet god regnskabsskik
750

43 Overordnede krav til IFRS­regnskabsaflæggelse
751

43.1 Indledning
751

43.2 Implementering af IFRS-forordningen i Danmark
751

43.3 Aflæggelse af delårsrapport efter IAS 34
752

43.4 Godkendte regnskabsstandarder og yderligere krav
752

43.5 Særligt om statslige aktieselskaber
753

43.6 Forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS-standarderne
753

44 Særlige krav til erhvervsdrivende fonde
764

44.1 Indledning
764

44.2 Krav til årsrapporten
765

44.3 Regnskabsklasser
765

44.4 Koncernregnskab for erhvervsdrivende fonde
766

44.5 Særlige præsentations- og oplysningskrav
768

44.6 Regnskabsmæssig præsentation af fondens uddelinger
769

44.7 Særlige krav til ledelsesberetningen
771

44.8 Legatarfortegnelse
775

44.9 Transaktioner med nærtstående parter
777

44.10 Vederlag til ledelsen og administrator
779

44.11 Forbindelse til anden fond eller virksomhed
781

44.12 Særlige emner relevante for erhvervsdrivende fonde
781

44.13 Indberetningsregler og-frister
782

45 Særlige krav til andelsboligforeninger
783

45.1 Indledning
783

45.2 Fortolkningsbidrag
783

45.3 Krav til årsrapportens indhold
784

45.4 Erklæringer
786

45.5 Resultatopgørelsen
787

45.6 Balancen
790

45.7 Egenkapitalopgørelse
800

45.8 Eventualforpligtelser- og sikkerhedsstillelser
801

45.9 Særlige præsentations- og oplysningskrav i henhold til andelsboligloven m.v.
801

45.10 Andelsværdiberegningen
802

45.11 Nøgleoplysninger
807

45.12 Andre noteoplysninger
808

45.13 Budgettal
809

45.14 Indberetningsregler og frister
809

Loven og tilhørende bekendtgørelser
810

Oversigt over internationale regnskabsstandarder
811

Vejledninger fra Erhvervsstyrelsen
815

Årsrapportmodeller
816

Årsregnskabsloven med lovbemærkninger
816

www.ey.com

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease