Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

EY's praktiske opslagsværk og guide til forståelse af loven.

Indsigt i årsregnskabsloven EY’s praktiske guide til forståelse af loven 10. udgave 2023/24

Indsigt i årsregnskabsloven EY's praktiske guide

Udgiver: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228 Udgave: 10. udgave Redaktionen er afsluttet 1. november 2023

Ansvarsbegrænsning Denne publikation beskriver kravene til danske årsregnskaber, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabs- loven. Selv om EY har arbejdet på at sikre, at informationerne i publikationen er korrekte og i overensstemmelse med gæl- dende regler i årsregnskabsloven m.v., kan EY ikke påtage sig ansvar som følge af eventuelle fejl eller udeladelse. EY fraskriver sig derfor ethvert ansvar for fejl, handlinger, udeladelser eller beslutninger foretaget alene ved eller som følge af oplysningerne i denne publikation. Det anbefales derfor at rådføre sig med EY, før der træffes beslutning om regnskabs- og rapporteringsforhold ved udarbejdelse af årsrapporter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. IFRS Foundation indhold Denne publikation indeholder copyrigts © materiale fra IFRS® Foundation, som ejer alle rettigheder. For yderligere information om IFRS Foundation og rettigheder til anvendelse af deres materiale henvises til deres hjemmeside www.ifrs.org. Disclaimer: Hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver IFRS Foundation sig ethvert ansvar for fejl, handlinger, udeladelser eller beslutninger, foretaget alene ved eller som følge af oplysningerne i publikationen eller enhver oversættelse heraf. IFRS®, IASB®, ISSB TM , IFRIC®, IFRS for SMEs®, IAS® og SIC® er registrerede trademarks af IFRS Foundation og anvendt af EY i overensstemmelse med IASB Trademark guidelines. Kontakt venligst IFRS Foundation for information om, hvilke jurisdiktioner deres trademarks er registreret i.

2 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forord ........................................................................................................................................17 Del 1 Baggrund............................................................................................................................22 1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen ................................................................................22 1.1 Indledning ...............................................................................................................22 1.2 De omfattede virksomheder ......................................................................................22 1.3 Regnskabspligtige virksomheder................................................................................22 1.4 Virksomheder fritaget for regnskabspligt ...................................................................24 1.5 Byggeklodsmodellen.................................................................................................27 1.6 Mikrovirksomheder – en delmængde af regnskabsklasse B ...........................................38 1.7 Kommende forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne ..........................41 2 Fortolkningsgrundlag.............................................................................................................43 2.1 Indledning ...............................................................................................................43 2.2 Henvisninger i lovbemærkningerne ............................................................................43 2.3 Gældende fortolkningsbidrag ....................................................................................44 2.4 Alternative fortolkningsbidrag...................................................................................46 2.5 Erhvervsstyrelsens vejledninger ................................................................................46 2.6 Afgørelser fra den danske regnskabskontrol ...............................................................47 2.7 En dansk regnskabsvejledning ...................................................................................48 Del 2 Generelle regnskabsmæssige forhold ...................................................................................49 3 Grundlæggende krav til årsrapporten .....................................................................................49 3.1 Indledning ...............................................................................................................49 3.2 Begrebsrammen ......................................................................................................49 3.3 Årsrapportens indhold og bestanddele .......................................................................50 3.4 Præcisering af regnskabsbrugere, deres informationsbehov og kvalitetskrav.................52 3.5 Grundlæggende forudsætninger ................................................................................54 3.6 Definition på årsregnskabets elementer .....................................................................55 3.7 Indregning og måling ................................................................................................55 3.8 Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten ........................................................56 3.9 Skemaopstillingerne .................................................................................................58 3.10 Regnskabsår ............................................................................................................59 3.11 Sammenligningstal ...................................................................................................63 3.12 Sprogkrav ...............................................................................................................65 4 Dagsværdimåling...................................................................................................................67 4.1 Indledning ...............................................................................................................67 4.2 Fortolkningsbidrag ...................................................................................................67 4.3 Måling til dagsværdi .................................................................................................68 4.4 Aktivet eller forpligtelsen..........................................................................................71 4.5 Transaktionen..........................................................................................................71 4.6 Prisen .....................................................................................................................72 4.7 Særligt om anvendelse af dagsværdi på ikke-finansielle aktiver ....................................73 4.8 Særlige forhold ved dagsværdiansættelse af finansielle instrumenter...........................74 4.9 Præsentation og oplysninger.....................................................................................75

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 3

Indholdsfortegnelse

5 Ledelsesberetning .................................................................................................................80 5.1 Indledning ...............................................................................................................80 5.2 Krav om ledelsesberetning ........................................................................................80 5.3 Ledelsesberetningen skal præsentere en retvisende redegørelse..................................82 5.4 Ledelsesberetning for regnskabsklasse B ...................................................................83 5.5 Ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem) ............................85 5.6 Yderligere krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C (stor)..............................93 5.7 Yderligere krav for virksomheder i regnskabsklasse D..................................................93 5.8 Alternative præsentationsmål ...................................................................................95 5.9 Supplerende beretninger ..........................................................................................96 6 Ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed .........................................................100 6.1 Indledning .............................................................................................................100 6.2 Redegørelser om bæredygtighed .............................................................................100 6.3 Redegørelse for samfundsansvar.............................................................................101 6.4 Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen ..................................106 6.5 Oplysninger om betalinger til myndigheder...............................................................111 6.6 Redegørelse for dataetik.........................................................................................112 6.7 Redegørelse for virksomhedsledelse ........................................................................116 6.8 Redegørelse for politikker om mangfoldighed ...........................................................120 6.9 Redegørelse om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen.........................121 6.10 Kommende ændringer til bæredygtighedsrapportering ..............................................123 6.11 Kommende krav om land-for-land-rapportering.........................................................126 7 Egenkapitalopgørelse ..........................................................................................................129 7.1 Indledning .............................................................................................................129 7.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................129 7.3 Krav til oplysninger om visse egenkapitaltransaktioner i regnskabsklasse B .................129 7.4 Krav om egenkapitalopgørelse for regnskabsklasse C og D.........................................131 7.5 Krav om egenkapitalopgørelse i koncernregnskabet ..................................................133 7.6 Resultatdisponering ...............................................................................................133 7.7 Illustration på præsentation af en simplificeret resultatdisponering og egenkapitalopgørelse for modervirksomhed og koncern.............................................136 8 Pengestrømsopgørelse ........................................................................................................139 8.1 Indledning .............................................................................................................139 8.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................139 8.3 Pligt til at udarbejde pengestrømsopgørelse .............................................................139 8.4 Krav til pengestrømsopgørelse ................................................................................139 8.5 Præsentation og oplysninger...................................................................................145 8.6 Eksempel på pengestrømsopgørelse ........................................................................146

4 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Indholdsfortegnelse

9 Koncernregnskaber og minoritetsinteresser .........................................................................152 9.1 Indledning .............................................................................................................152 9.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................152 9.3 Koncernregnskabspligt ...........................................................................................152 9.4 Ophør af koncernregnskabspligt ..............................................................................154 9.5 Lempelser for koncernregnskabspligt.......................................................................154 9.6 Koncernregnskabets indhold og omfang ...................................................................160 9.7 Udeholdelse af virksomheder fra koncernregnskabet.................................................162 9.8 Konsolidering ........................................................................................................164 9.9 Regnskabsår .......................................................................................................... 169 9.10 Regnskabsmæssig behandling af ikke-konsoliderede dattervirksomheder ....................170 9.11 Køb og salg af minoritetsinteresser..........................................................................170 9.12 Call- og put-optioner over minoritetsinteresser .........................................................172 9.13 Regnskabsmæssig behandling ved afhændelse af dattervirksomheder ........................176 9.14 Mulighed for at undlade udarbejdelse af årsrapport for dattervirksomhed ...................178 9.15 Særligt om koncerntilskud ......................................................................................178 9.16 Præsentation og oplysninger...................................................................................179 10 Virksomhedssammenslutninger............................................................................................181 10.1 Indledning .............................................................................................................181 10.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................181 10.3 Koncernetablering og virksomhedsovertagelser ........................................................182 10.4 Overtagelsesmetoden ............................................................................................. 184 10.5 Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed .............................................184 10.6 Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt .....................................................................185 10.7 Opgørelse af købsvederlag ......................................................................................186 10.8 Identifikation og måling af de overtagne aktiver og forpligtelser .................................189 10.9 Måling af minoritetsinteresser .................................................................................192 10.10 Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill..............................................................192 10.11 Efterfølgende korrektioner til overtagelsesbalancen..................................................193 10.12 Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder.....................................................194 10.13 Sammenlægningsmetoden ......................................................................................194 10.14 Book value-metoden ............................................................................................... 194 10.15 Overgangslempelser for virksomhedsovertagelser ....................................................195 10.16 Præsentation og oplysninger...................................................................................195 11 Fremmed valuta ..................................................................................................................197 11.1 Indledning .............................................................................................................197 11.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................197 11.3 Præsentationsvaluta og funktionel valuta .................................................................197 11.4 Omregning af transaktioner i fremmed valuta ...........................................................199 11.5 Omregning af monetære og ikke-monetære poster ved regnskabsafslutning................199 11.6 Omregning af regnskaber i fremmed valuta ..............................................................200 11.7 Ændret klassifikation af en udenlandsk virksomhed ...................................................202 11.8 Afhændelse af udenlandsk enhed.............................................................................203 11.9 Nettoinvesteringer i udenlandske enheder................................................................203 11.10 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed ..................................................204 11.11 Hyperinflation ........................................................................................................ 205 11.12 Præsentation og oplysninger...................................................................................205

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 5

Indholdsfortegnelse

12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl ..................................208 12.1 Indledning .............................................................................................................208 12.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................208 12.3 Redegørelse om anvendt regnskabspraksis...............................................................208 12.4 Ændring af anvendt regnskabspraksis......................................................................211 12.5 Særligt om ændring af anvendt regnskabspraksis ved overgang til ny regnskabsklasse ..................................................................................................... 215 12.6 Præsentation af praksisændringer og væsentlige fejl i egenkapitalopgørelsen..............216 12.7 Væsentlige fejl ....................................................................................................... 216 12.8 Øvrige fejl .............................................................................................................218 12.9 Ændring af regnskabsmæssige skøn ........................................................................218 13 Begivenheder efter balancedagen ........................................................................................222 13.1 Indledning .............................................................................................................222 13.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................222 13.3 Definition ..............................................................................................................222 13.4 Regulerende begivenheder......................................................................................223 13.5 Ikke-regulerende begivenheder ...............................................................................223 13.6 Begivenheder efter balancedagen i relation til going concern-forhold..........................225 13.7 Særligt om klassifikation af gældsforpligtelser ..........................................................225 13.8 Særligt om førtidig indfrielse af langfristet gæld........................................................227 13.9 Særligt om forholdet til eventualforpligtelser og eventualaktiver ................................228 13.10 Præsentation og oplysninger...................................................................................228 Del 3 Specifikke forhold vedrørende balancen .............................................................................229 14 Generelt om balancen ..........................................................................................................229 14.1 Indledning .............................................................................................................229 14.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................229 14.3 Balancen ...............................................................................................................229 14.4 Klassifikation af aktiver ..........................................................................................231 14.5 Langfristede eller kortfristede forpligtelser ..............................................................232 14.6 Hensatte forpligtelser ............................................................................................. 233 14.7 Egenkapital ...........................................................................................................233 14.8 Ophørende aktiviteter.............................................................................................233 14.9 Andre praktiske klassifikationsudfordringer ..............................................................234 14.10 Lovens skemakrav til balancen ................................................................................238 15 Immaterielle aktiver ............................................................................................................241 15.1 Indledning .............................................................................................................241 15.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................241 15.3 Immaterielle aktiver ...............................................................................................242 15.4 Indregning af erhvervede immaterielle aktiver ..........................................................244 15.5 Indregning af internt oparbejdede immaterielle aktiver ..............................................245 15.6 Måling af immaterielle aktiver .................................................................................249 15.7 Betingede betalinger ..............................................................................................252 15.8 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi ....................................................255 15.9 Særligt om indregning og måling af CO 2 -kvoter og relaterede forpligtelser ..................256 15.10 Særligt om kryptovaluta .........................................................................................257 15.11 Særligt om cloud-aftaler .........................................................................................259 15.12 Præsentation og oplysninger...................................................................................264

6 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Indholdsfortegnelse

16 Materielle aktiver ................................................................................................................267 16.1 Indledning .............................................................................................................267 16.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................267 16.3 Indhold og definition...............................................................................................267 16.4 Indregning af materielle aktiver ...............................................................................268 16.5 Måling af materielle aktiver .....................................................................................272 16.6 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi ....................................................276 16.7 Særligt om overførsler af ejendomme mellem kategorier ...........................................278 16.8 Præsentation og oplysninger...................................................................................278 17 Investeringsejendomme ....................................................................................................... 280 17.1 Indledning .............................................................................................................280 17.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................280 17.3 Anvendelsesområde og definitioner .........................................................................280 17.4 Indregning af investeringsejendomme ......................................................................281 17.5 Måling af investeringsejendomme ............................................................................282 17.6 Særligt om overførsler af investeringsejendomme mellem kategorier..........................283 17.7 Særligt om praksisændringer for investeringsejendomme ..........................................285 17.8 Særlige udfordringer i koncerner .............................................................................287 17.9 Præsentation og oplysninger...................................................................................287 17.10 Kommende ændringer for investeringsejendomme målt til dagsværdi over egenkapitalen ........................................................................................................292 18 Biologiske aktiver ................................................................................................................ 293 18.1 Indledning .............................................................................................................293 18.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................293 18.3 Definition på biologiske aktiver ................................................................................293 18.4 Måling af biologiske aktiver .....................................................................................294 18.5 Præsentation og oplysninger...................................................................................295 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer ...............................................................................................298 19.1 Indledning .............................................................................................................298 19.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................299 19.3 Kategorier af kapitalandele og metodevalg ...............................................................299 19.4 Kostprismetoden .................................................................................................... 309 19.5 Indre værdis metode ..............................................................................................310 19.6 Dagsværdimetoden ................................................................................................325 19.7 Særligt om indregning og måling af fællesledede arrangementer ................................326 19.8 Generelle oplysningskrav for kapitalandele ...............................................................326 20 Finansielle aktiver ...............................................................................................................328 20.1 Indledning .............................................................................................................328 20.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................328 20.3 Indhold og definition...............................................................................................329 20.4 Første indregning af finansielle aktiver.....................................................................330 20.5 Efterfølgende måling ..............................................................................................331 20.6 Metoder til måling ..................................................................................................333 20.7 Ophør med indregning af finansielle aktiver ..............................................................340 20.8 Særligt om gældseftergivelser.................................................................................343 20.9 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS standarderne .............................................344 20.10 Præsentation og oplysninger...................................................................................345

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 7

Indholdsfortegnelse

21 Finansielle forpligtelser .......................................................................................................347 21.1 Indledning .............................................................................................................347 21.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................347 21.3 Indhold og definition...............................................................................................348 21.4 Klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter ................................348 21.5 Første indregning af finansielle forpligtelser .............................................................355 21.6 Efterfølgende måling ..............................................................................................357 21.7 Metoder til måling ..................................................................................................357 21.8 Ophør med indregning af finansielle forpligtelser og modifikation af låneaftaler ...........361 21.9 Særligt om gældseftergivelser.................................................................................365 21.10 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS-standarderne .............................................365 21.11 Præsentation og oplysninger...................................................................................365 22 Afledte finansielle instrumenter ...........................................................................................368 22.1 Indledning .............................................................................................................368 22.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................368 22.3 Indhold og definition...............................................................................................369 22.4 Første indregning af afledte finansielle instrumenter .................................................370 22.5 Efterfølgende måling ..............................................................................................370 22.6 Sikringstransaktioner .............................................................................................371 22.7 Ophør med regnskabsmæssig sikring .......................................................................383 22.8 Særligt om værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi ...........................................385 22.9 Indbyggede afledte finansielle instrumenter .............................................................387 22.10 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS-standarderne .............................................387 22.11 Måling af sikrede aktiver og forpligtelser ..................................................................388 22.12 Præsentation og oplysninger...................................................................................388 23 Varebeholdninger ................................................................................................................ 392 23.1 Indledning .............................................................................................................392 23.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................392 23.3 Overgang af de væsentligste fordele og risici ............................................................392 23.4 Kostprisens bestanddele .........................................................................................393 23.5 Metoder for opgørelse af kostpris ............................................................................398 23.6 Krav om nedskrivning til lavere nettorealisationsværdi ..............................................399 23.7 Særligt om varebeholdninger af commodities ...........................................................399 23.8 Særligt om varebeholdninger af handelsejendomme..................................................400 23.9 Præsentation og oplysninger...................................................................................400 24 Værdiforringelse af langfristede aktiver ...............................................................................402 24.1 Indledning .............................................................................................................402 24.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................402 24.3 Hvornår skal nedskrivning foretages? ......................................................................402 24.4 Opdeling i pengestrømsgenererende enheder (CGU'er) ..............................................405 24.5 Opgørelse af genindvindingsværdi ...........................................................................412 24.6 Fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi af en CGU............................................415 24.7 Indregning af værdiforringelser ...............................................................................416 24.8 Præsentation og oplysninger...................................................................................419

8 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Indholdsfortegnelse

25 Egenkapital ......................................................................................................................... 421 25.1 Indledning .............................................................................................................421 25.2 Klassifikation som egenkapital- eller gældsinstrumenter ............................................421 25.3 Transaktioner, der skal indregnes direkte på egenkapitalen........................................421 25.4 Virksomhedskapital ................................................................................................422 25.5 Overkurs ved emission............................................................................................426 25.6 Reserve for opskrivninger .......................................................................................426 25.7 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode......................................427 25.8 Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser ..................................................................427 25.9 Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital og overkurs ........................................429 25.10 Reserve for udviklingsomkostninger ........................................................................431 25.11 Reserver for sikringstransaktioner og valutaomregninger ..........................................432 25.12 Reserve for egne kapitalandele................................................................................433 25.13 Andre lovpligtige eller vedtægtsbestemte reserver....................................................433 25.14 Øvrige reserver ...................................................................................................... 434 25.15 Overført resultat ....................................................................................................434 25.16 Foreslået udbytte ................................................................................................... 434 25.17 Præsentation og oplysninger...................................................................................435 25.18 Oversigt over reserver i selskabsregnskabet og koncernregnskabet ............................436 26 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver ............................................438 26.1 Indledning .............................................................................................................438 26.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................438 26.3 Krav til indregning af hensatte forpligtelser ..............................................................439 26.4 Måling af hensatte forpligtelser ...............................................................................445 26.5 Særligt om omstruktureringshensættelser................................................................446 26.6 Særligt om omstrukturering i virksomhedssammenslutninger.....................................448 26.7 Særligt om tabsgivende kontrakter ..........................................................................448 26.8 Særligt om forpligtelser vedrørende elektronisk affald...............................................449 26.9 Særligt om nedtagnings- og retableringsforpligtelser i lejede lokaler ...........................450 26.10 Refusioner og godtgørelser.....................................................................................451 26.11 Præsentation og oplysninger – hensatte forpligtelser.................................................451 26.12 Eventualforpligtelser ..............................................................................................453 26.13 Særligt om ikke-balanceførte arrangementer ............................................................460 26.14 Eventualaktiver ...................................................................................................... 461 27 Indkomstskatter .................................................................................................................. 463 27.1 Indledning .............................................................................................................463 27.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................463 27.3 Indregning af årets indkomstskat i resultatopgørelsen ...............................................463 27.4 Indregning af årets indkomstskat i egenkapitalen ......................................................464 27.5 Måling af aktuelle indkomstskatter...........................................................................465 27.6 Finansielle poster knyttet til aktuelle indkomstskatter................................................465 27.7 Indregning af udskudt skat ......................................................................................465 27.8 Måling af udskudt skat ............................................................................................467 27.9 Særligt om sambeskatningsforhold ..........................................................................471 27.10 Særligt om måling af udskudte skatteaktiver i sambeskatningsforhold ........................473 27.11 Særligt om genbeskatningsforhold...........................................................................474 27.12 Usikre skattepositioner ...........................................................................................475 27.13 Betalingskorrektion ................................................................................................477 27.14 Særligt om Investment Tax Credits ..........................................................................477 27.15 Særligt om skattekontoen .......................................................................................479 27.16 Præsentation og oplysninger...................................................................................480 27.17 Kommende ændringer vedrørende udskudt skat ved implementering af Pillar II............483

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 9

Indholdsfortegnelse

Del 4 Specifikke forhold vedrørende resultatopgørelsen ..............................................................485 28 Generelt om resultatopgørelsen ...........................................................................................485 28.1 Indledning .............................................................................................................485 28.2 Resultatopgørelsen ................................................................................................485 28.3 Indtægter og omkostninger.....................................................................................485 28.4 Mulighed for sammendrag af visse poster i resultatopgørelsen ...................................487 28.5 Flertallet af værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen .............................488 28.6 Primære og sekundære aktiviteter ...........................................................................489 28.7 Særlige poster .......................................................................................................489 28.8 Ophørende aktiviteter.............................................................................................489 28.9 Resultatdisponering ...............................................................................................492 28.10 Lovens skemakrav til resultatopgørelsen..................................................................493 29 Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18..............................................................................494 29.1 Indledning .............................................................................................................494 29.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................494 29.3 Definitioner af indtægter og nettoomsætning ...........................................................495 29.4 Generelle betingelser for indregning af indtægter .....................................................497 29.5 Salg af varer ..........................................................................................................500 29.6 Salg af tjenesteydelser ...........................................................................................504 29.7 Renter, royalties og udbytter ..................................................................................505 29.8 Måling af indtægter ................................................................................................506 29.9 Præsentation og oplysninger...................................................................................507 29.10 Eksempler .............................................................................................................509 30 Entreprisekontrakter – IAS 11..............................................................................................515 30.1 Indledning .............................................................................................................515 30.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................515 30.3 Anvendelse af produktionsmetoden .........................................................................516 30.4 Karakteristika for en entreprisekontrakt...................................................................517 30.5 Opdeling eller samling af kontrakter.........................................................................519 30.6 Indregning og måling af entreprisekontrakter ...........................................................520 30.7 Præsentation og oplysninger...................................................................................524 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15.................................................................526 30A.1 Indledning .............................................................................................................526 30A.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................526 30A.3 Indregning og måling – femtrinsmodellen..................................................................527 30A.4 Trin 1: Identifikation af en kundekontrakt .................................................................528 30A.5 Trin 2: Identifikation af leveringsforpligtelser............................................................531 30A.6 Trin 3: Fastsættelse af transaktionsprisen ................................................................537 30A.7 Trin 4: Allokering af transaktionsprisen til særskilte leveringsforpligtelser...................544 30A.8 Trin 5: Indregning af omsætning når leveringsforpligtelser opfyldes ...........................550 30A.9 Kontraktmodifikationer...........................................................................................559 30A.10 Andre forhold ........................................................................................................562 30A.11 Præsentation og oplysninger...................................................................................568 30A.12 Implementering og overgangsregler.........................................................................568

10 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Indholdsfortegnelse

31 Offentlige tilskud og andre tilskud ........................................................................................569 31.1 Indledning .............................................................................................................569 31.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................569 31.3 Indregning af offentlige tilskud ................................................................................569 31.4 Offentlige tilskud til dækning af omkostninger ..........................................................570 31.5 Offentlige tilskud til dækning af investeringer ...........................................................570 31.6 Særligt om tilbagebetaling af offentlige tilskud .........................................................571 31.7 Præsentation og oplysninger om offentlige tilskud ....................................................572 31.8 Andre offentlige tilskud ..........................................................................................572 31.9 Andre tilskud og gaver (ikke-offentlige) ....................................................................572 31.10 Særligt om koncerntilskud ......................................................................................573 32 Medarbejderforpligtelser .....................................................................................................575 32.1 Indledning .............................................................................................................575 32.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................575 32.3 Kortfristede medarbejderforpligtelser ......................................................................575 32.4 Langfristede medarbejderforpligtelser .....................................................................582 32.5 Pensionsforpligtelser .............................................................................................. 584 32.6 Aktiebaseret vederlæggelse ....................................................................................588 32.7 Fratrædelsesgodtgørelser.......................................................................................594 32.8 Præsentation og oplysninger...................................................................................595 33 Finansielle poster ................................................................................................................596 33.1 Indledning .............................................................................................................596 33.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................596 33.3 Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen..................................................596 33.4 Indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen for egenfremstillede aktiver .......596 33.5 Lovens skemakrav for finansielle poster ...................................................................598 Del 5 Særlige emner ..................................................................................................................602 34 Leasing – IAS 17 .................................................................................................................602 34.1 Indledning .............................................................................................................602 34.2 Fortolkningsbidrag .................................................................................................602 34.3 Virksomheder, der skal indregne finansielle leasingaftaler i balancen ..........................603 34.4 Klassifikation af leasingaftaler.................................................................................604 34.5 Finansielle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab ................................................605 34.6 Operationelle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab ............................................610 34.7 Finansielle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab ................................................611 34.8 Operationelle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab ............................................612 34.9 Sale and lease back-transaktioner............................................................................612 34.10 Subleasing ............................................................................................................. 615

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 11

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

www.ey.com

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease