Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 6 Ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed

Ændres internetadressen i løbet af den periode, skal der være en direkte viderestilling fra den internetadresse, der oprindeligt er anført i ledelsesberetningen. Børsnoterede selskaber skal på hjemmesiden offentliggøre redegørelsen under betegnelsen "Re- degørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b", mens statslige aktieselskaber skal betegne redegørelsen "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c". Eventuelle yderligere oplysninger om virksomhedsledelse skal holdes tydeligt adskilt fra den lov- krævede redegørelse.

De nærmere krav til placering på hjemmesiden er fastsat i redegørelsesbekendtgørelsen.

Bekendt- gørelse

For virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal redegørelsen for modervirksomheden og for koncernen gives samlet.

Koncerner

6.8

Redegørelse for politikker om mangfoldighed

Børsnoterede virksomheder, der størrelsesmæssigt overstiger grænserne for regnskabsklasse C (stor), og statslige aktieselskaber, uanset størrelse, skal i ledelsesberetningen redegøre for virk- somhedens politikker for mangfoldighed. Formålet med oplysningskravet er – med fokus på mangfoldighed i ledelsens sammensætning – at sikre, at der i virksomhedens ledelse er en tilstrækkelig mangfoldighed af synspunkter og eksper- tise, som er nødvendig for såvel en god daglig drift som for at udvikle og gennemføre virksomhe- dens langsigtede strategier. I henhold til lovbemærkningerne skal mangfoldighed forstås bredere end blot den kønsmæssige sammensætning. Der skal dog ikke redegøres for den kønsmæssige sammensætning mere end en gang. Der er ingen pligt til at have en mangfoldighedspolitik. Derfor skal de omfattede virksomheder enten redegøre for deres politikker for mangfoldighed eller redegøre for, hvorfor de ikke har en politik på området, jf. følg eller forklar-princippet. Følg eller forklar-princippet betyder, at hvis en virksomhed ikke har en mangfoldighedspolitik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring om baggrunden herfor. Hvis virksomheden har en mangfoldighedspolitik, skal redegørelsen omfatte en beskrivelse af virk- somhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksom- hedens ledelse, for så vidt angår fx alder, køn, eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Mangfoldighed kan i henhold til lovbemærkningerne også omfatte andre aspekter, fx geografisk herkomst, international erfaring, ekspertise inden for relevante bæredygtighedsspørgsmål, med- arbejderrepræsentation eller andre aspekter, fx socioøkonomisk baggrund. Virksomhedens ledelse er defineret som bestyrelse/tilsynsråd og den registrerede direktion, hvil- ket er en mere snæver definition end for oplysning om den kønsmæssige sammensætning af ledel- sen.

§ 107 d

Følg eller forklar-princip

Redegørelsen skal indeholde oplysning om:

► Målene for mangfoldighedspolitikken. ► Hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført. ► Resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

I lovens krav til en ledelsesberetning for koncernen er indarbejdet en henvisning til § 107 d om redegørelsen for mangfoldighed, så der skal gives tilsvarende oplysninger som i moderselskabs- regnskabet. Da modervirksomhedens ledelse og koncernens ledelse er den samme, vil oplysnin- gerne i ledelsesberetningen være ens og vil kunne gives samlet, jf. § 128, stk. 5.

§ 128, stk. 3

120 | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | EY

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease