Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 5 Ledelsesberetning

5.6

Yderligere krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C (stor)

Redegørelser om bæredygtighed Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal i ledelsesberetningen medtage følgende fire redegørelser, som enkeltvis er nærmere beskrevet i kapitel 6 Ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed: ► Redegørelse for samfundsansvar – § 99 a (afsnit 6.3) ► Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen – § 99 b (afsnit 6.4) ► Oplysninger om betalinger til myndigheder – § 99 c (afsnit 6.5) ► Redegørelse for dataetik – § 99 d (afsnit 6.6). Disse redegørelser er beskrevet i et særskilt kapitel om de lovpligtige redegørelser relateret til bæredygtighed, da disse redegørelser har en særlig form, og da de på flere punkter adskiller sig fra lovens øvrige krav til afsnit i ledelsesberetningen. Herudover bliver visse af de nuværende re- degørelser i løbet af de kommende år erstattet af EU's direktiv om virksomheders bæredygtigheds- rapportering (CSRD), som også udvider omfanget af bæredygtighedsemner. 5.7 Yderligere krav for virksomheder i regnskabsklasse D Virksomheder i regnskabsklasse D skal udarbejde ledelsesberetning efter de samme regler som regnskabsklasse C. I tillæg hertil skal der gives en række yderligere oplysninger, som beskrives nedenfor. Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger Virksomheder i regnskabsklasse C skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i forhold hertil. Virksomheder i regnskabsklasse D opdaterer løbende ledelsens ajourførte forventninger til årets resultat, eksempelvis i kvartals- eller halvårsrapporter eller børsmeddelelser. Loven stiller krav om, at virksomheder i regnskabsklasse D alene skal sammenholde årets resultat i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse. EY's holdning Af hensyn til lovens kvalitetskrav om bl.a. ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer anbefales det børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber fortsat at foretage opfølg- ning på tidligere udmeldte forventninger til fremtiden både i forhold til senest offentliggjorte beskrivelse og i forhold til seneste årsrapport.

§ 107, stk. 2

Oplysningskrav om ledelseshverv

Loven kræver oplysninger om de ledelseshverv, ledelsesmedlemmerne besidder i andre erhvervs- drivende virksomheder, dog med undtagelse af det regnskabsaflæggende selskabs egne 100 % ejede dattervirksomheder.

§ 107, stk. 1

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 93

.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease