Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 5 Ledelsesberetning

Der kan tillige være tale om væsentlige resultatpåvirkninger, fx større engangsindtægter eller en- gangsomkostninger eller tilsvarende udeblivelse af indtægter eller omkostninger. I den forbindelse bør kravet om oplysning af særlige poster overvejes, jf. § 67 a. I beskrivelsen skal anføres, om de usædvanlige forhold forventes at være af midlertidig eller varig karakter, og så vidt muligt skal den beløbsmæssige betydning for årsrapporten angives. Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Det er af essentiel betydning, at ledelsesberetningen præsenterer en pålidelig redegørelse for den økonomiske udvikling, herunder den regnskabsmæssige effekt af årets begivenheder. Det indebæ- rer, at der skal redegøres for interne og eksterne forhold, der har påvirket drift, beskæftigelse, investeringsomfang, kapitaldannelse m.v. og dermed har påvirket den udvikling, som årsrappor- tens tal afspejler. Alle forhold af væsentlig økonomisk betydning skal berøres på en fyldestgørende måde. Det kan herunder også være relevant at omtale forhold, som endnu ikke kan aflæses i regnskabets resultatopgørelse og balance. Det kan fx være indgåelse af nye købs- eller salgskontrakter, hvor levering vil finde sted i det kommende år. Den forventede udvikling Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forud- sætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Beskrivelsen skal som udgangspunkt omfatte det kommende regnskabsår. Beskrivelsen skal indeholde niveauangivelse for væsentlige hovedtal såsom forventet nettoom- sætning, forventet resultat mv., eventuelt som et interval. Erhvervsstyrelsen har tidligere udtalt, at det ikke er tilstrækkeligt eksempelvis at angive, at der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

§ 99, stk. 1, nr. 4

§ 99, stk. 1, nr. 5

Niveau- angivelse

Oplysninger om særlige forudsætninger m.v. skal være konkrete i forhold til den enkelte virksom- heds situation og kan eksempelvis omfatte:

► Valutakursudvikling ► Økonomisk udvikling på væsentlige markeder ► Markeds- eller produktudvikling ► Væsentlige miljøtilladelser.

Det er Erhvervsstyrelsens holdning, at der altid skal gives oplysninger om den forventede fremti- dige udvikling, også i situationer præget af usikkerhed. I sådanne situationer vil det være sandsyn- ligt, at oplysningerne om væsentlige hovedtal præsenteres som et interval, og at sådanne inter- valler kan være større i tider forbundet med økonomisk usikkerhed. Er der særlige usikkerheder, skal de særlige forudsætninger oplyses, som vurderingen af oplysninger om den forventede udvik- ling baserer sig på. I visse situationer kan det være relevant at supplere oplysningerne med føl- somhedsoplysninger. Videnressourcer Virksomhedens videnressourcer skal beskrives, hvis ledelsen vurderer, at videnressourcer er af særlig betydning for virksomhedens fremtidige udvikling. Beskrivelsen kan holdes på et overordnet niveau eller være detaljeret i form af kvantitative oplys- ninger om forhold, som ledelsen finder relevante for bedømmelsen af videnressourcerne i virksom- heden.

§ 99, stk. 1, nr. 6

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 87

.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease