Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 - 10. udgave

Kapitel 5 Ledelsesberetning

Regnskabsklasse B-koncerner, som frivilligt aflægger koncernregnskab, skal ligeledes udarbejde en ledelsesberetning for koncernen. Koncernregnskabet skal i givet fald alene opfylde oplysnings- kravene til ledelsesberetningen for regnskabsklasse B. Når en virksomhed medtager frivillige redegørelser eller afsnit i ledelsesberetningen, kan disse blive betragtet som tilvalg fra en højere regnskabsklasse. I så fald er virksomheden forpligtet til at opfylde det fulde oplysningskrav fra den højere regnskabsklasse. Det kan fx være tilfældet, hvis en virksomhed i regnskabsklasse B medtager en beskrivelse af for- ventninger til fremtiden. Her skal oplysningskravet opfyldes fuldt ud med bl.a. beløbsangivelse og beskrivelse af eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund for forventningerne, jf. kra- vene beskrevet i afsnit 5.5 nedenfor. Et andet eksempel er, hvis en virksomhed i regnskabsklasse B (eller C mellem) medtager en be- skrivelse, der i sin substans fremstår som en redegørelse for samfundsansvar. Denne skal i så fald overholde alle bestemmelserne i § 99 a, herunder beskrivelse af politikker, mål og resultater m.v.

Koncerner i regnskabs- klasse B

Tilvalg fra højere regnskabs- klasse

5.5

Ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem)

Ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem) skal præsentere følgende:

§§ 99, 100 og 101

► Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter. ► Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med beløbsan- givelse. ► Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med beløbsangivelse. ► Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. ► Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen. ► Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremti- dige indtjening. ► Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyg- gelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. ► Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden. ► Omtale af filialer i udlandet. ► Hvis det er væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og resultat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle in- strumenter indeholde: - Beskrivelse af virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sikring af alle større grupper af forventede fremtidige transak- tioner, for hvilke der anvendes sikring. - Beskrivelse af virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i pri- ser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme. ► Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, herunder begrundelse for eventuelle afvigelser. ► Oversigt over fem års hoved- og nøgletal.

Herudover stilles yderligere krav til indholdet af en ledelsesberetning for virksomheder i regn- skabsklasse C (stor) og D, jf. afsnit 5.6 og 5.7.

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 | 85

.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease