somnus nr 1_2019

Helsesesenet og bruk av H elsevesenet går g jennomstore endringer. Det er behov for innovasjon.Men understøttes endringene av effektiv teknologi? Nei, svart Rune Fensli. Gamle rutiner opprettholdes. RESMED FAGSEMINAR ny teknologi

standardisering, implementering og integrasjon. Helsepersonell må jobbe med arbeidsprosedyrer, funksjonell nytte, effektivisering og kvalitetssik- ring. Behandlingsforløp og samhand- ling må vurderes og i tillegg skal innføring av ny teknologi vurderes opp mot personvern, datasikkerhet, lov om pasientjournaler og så videre. Men pasientene... Pasientene på sin side mestrer ofte teknologien og tar gjerne i bruk nye ting. Pasienter og pårørende ser på nytte, trygghet og mobilitet og ønske om å mestre egen situasjon. De ønsker kontakt med helseperso- nell bare ved behov. Denne gruppen anskaffer gjerne nye teknologiske løsninger, men har ikke mulighet for samhandling med helse- tjenesten. Fensli nevnte et prøveprosjekt med kolspasienter. Der kan man bruke medisinsk avstandsoppfølging via nettbrett med måleutstyr, chatte- funksjon og video. Utstyret gir større trygghet i hjemmet og gir nærhet til helsetjenesten når det er nødvendig. Pasienten selv får større bevissthet når man registrerer sine egne symptomer og ser foran- dringer. Denne løsningen er fortsatt bare på utprøvingsstadiet, fortalte Fensli.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Gammel og tungvint teknologi brukes fortsatt. Det er lite fokus på arbeidsprosesser og informasjonsflyt. Ny teknologi prøves ut som tillegg til den gamle. Ny teknologi integreres ikke i arbeidsprosessene. Rune Fensli er professor i ehelse ved universitetet i Agder. Han understre- ket at innovasjon betyr å skape noe nytt til det bedre, det innebærer kreativitet og en god idé og kan føre til nye måter å jobbe på. Fensli stilte spørsmål ved hvem som er teknologipådrivere i forhold til egen helse og hvorfor det er så van- skelig å innføre ny teknologi. Teknologipådriverne i dag er pasien- tene selv og pårørende, utstyrsleve- randører, helsepersonell og tekno- logifirmaer som Apple og Google. Ikke bare-bare Det er ikke bare å innføre ny teknologi i helsevesenet. Helsedirektoratet/direktoratet for ehelse forholder seg til standarder, nasjonale samhandlingsplattformer og refusjonsordninger. Offentlige anskaffelser må gjennomføre krav- spesifikasjon og anbudsrunde. Sykehusenes IT-avdelinger må se på

Professor i ehelse, Rune Fensli fra universitetet i Agder holdt en interessant forelesning om innovasjon og bruk av ny teknologi i helsevesenet.

14

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online