somnus nr 1_2019

Hva koster det å behandle P å Drammen sykehus fordelte behandlingsmetodene ved søvnapné seg slik: 85 % av pasientene ble behandletmed CPAP. 14 % ble behandletmed apnéskinne og 1 %med kirurgi. søvnapné?

kelsen. 17 % hadde lett søvnapné, 45 % hadde moderat søvnapné, mens 38 % hadde alvorlig søvnapné. 21.200 kr for CPAP- behandling i 10 år Det koster i utgangspunktet 21.200 kroner å behandle en pasient med CPAP i 10 år. Da er det regnet med kostnader til lege og sykepleier på kursdag, kontroller, innkjøp av CPAP og ny maske hvert år. I tillegg kom- mer fravær fra jobb på grunn av kurs og kontroller, reisekostnader, porto og egenandeler. 35.300 kr for skinne- behandling i 10 år Å behandle søvnapné med apne- skinne koster ca 35.300 kroner i 10 år. Da er det lagt inn flere tann- legetimer for avstøp, tilpasning og justering samt søvnregistrering med skinnen, kontroller, innkjøp av skinnen og annet forbruksmateriell. Også pasientens fravær fra jobb, reisekostnader og egenandel er regnet inn. 38.500 kroner for behandling med kirurgi Ved operasjon i øvre luftveier som behandlingsmetode for søvnapné, regnes det med legetimer og opera- sjonen og søvnregistrering etterpå og kontrolltime. Fraværet fra jobb er høyere enn ved de to andre behand- lingsformene i tillegg til reisekostna- der og egenandel.

Totalt sett er kostnaden for skinne- behandling høyere for sykehuset enn ved kirurgi og CPAP: Men for sam- funnet som helhet er kostnadene ved kirurgi høyere enn de to andre alternativene. CPAP-behandling er den billigste behandlingsmetoden av de tre. For pasienter som er pensjonister eller trygdet, blir samfunnskostna- dene annerledes fordi fravær fra jobb ikke slår ut i kostnadene. Da er CPAP og kirurgi omtrent like, mens skinnebehandlingen relativt sett blir dyrere fordi tannlegetimer og innkjøp av 3 skinner i 10-årsperioden er kostbart. Skinnebehandlingen blir rimeligere om den gjennomføres på sykehuset med egne tannleger enn om det gjøres eksternt. Sykehusets «inntekter» er klart høyere både ved poliklinisk kirurgi og ved innleggelse sammenlignet med CPAP og skinne.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Det fortalte overlege Håkon Pharo Skaug da han la frem funnene i sin masteroppgave om hva det koster å behandle søvnapné. Det varierte hvor alvorlig søvn- apneen var hos pasientene i undersø-

Overlege Håkon Pharo Skaug er ØNH-spesialist ved Drammen syke- hus. Han har skrevet en masteropp- gave som har analysert og kostnads- beregnet behandling av søvnapné ved sitt sykehus. Oppgaven hans sammenligner kostnadene på syke- husnivå og på samfunnsøkonomisk nivå. Han har sammenlignet kostna- dene ved behandling med CPAP, med apnéskinne og med kirurgi.

17

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online