somnus nr 1_2019

God søvn – I februar arrangerte Hjernerådet åpentmøte omsøvn. Påmeldingen til møtet i Litteraturhuset i Oslo var formidabel. Det sprengte alle grenser formøtelokalet ogmøtet ble streamet til andre lokaler. sterk hjerne

Psykolog Lina Hantveit ved Lovisenberg DPS Sammen med psykolog Line Rustberggaard laget hun kurset Søvnskolen for flere år siden. Søvnskolen retter seg mot mennesker med innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger og/eller tidlig oppvåk- ning som ikke skyldes sykdom eller andre organiske lidelser. Søvnskolen bygger på kognitiv teori, søvnhygieneråd og arbeidet til søvn- forsker Bjørn Bjorvatn i Bergen. Programmet er krevende, men studier viser at 80 prosent av delta- gerne får forbedret søvn dersom de følger opplegget. Så mange som opptil en halv million nordmenn er plaget av rastløse bein. Dette er en nevrologisk, kronisk lidelse som er kjennetegnet ved kribling i beina og en uimotståelig trang til å bevege seg. Symptomene oppstår særlig om kvelden og natten, og gjør at det kan bli vanskelig å sove, ikke minst å få den gode, dype REM-søvnen. Både menn og kvinner kan få rastlø- se bein, men det en overvekt av kvinner. Nevrolog Einar Kinge møter ofte disse pasientene, for på Sandvika Nevrosenter har de spesia- lisert seg på rastløse bein. Nevrolog Einar Kinge ved Sandvika Nevrosenter

360 sitteplasser og diverse ståplasser var fylt opp lenge før start. Over 400 fulgte streamingen. Informasjon om møtet var lagt ut på Facebook på for- hånd, og der trykket over 1700 på skal-knappen om at de ville komme på seminaret, og over 11 000 var interessert. Hjernerådet skrev dette om søvn: Vi mennesker bruker om lag en tredjedel av livet til å sove. Blir du 80 år gammel, har du sovet 27 av dem! Under søvn er vi bevisstløse og egentlig forsvarsløse. Bare dette for- teller at det må være noe viktige som skjer i hjernen når vi sover. Hjerneforskningen lærer oss stadig nye ting. For ikke mange år siden oppdaget forskerne hvordan hjernen drenerer ut overflødig vann. Herfra lærte de at hjernen vasker ut avfalls- stoffer om natten under søvn. Avfallsstoffer er det mye av i hjernen til mennesker med demens. Er det noen sammenhenger her? Slik arbei- der hjerneforskningen videre gjennom et stort internasjonalt sam- arbeid der norske forskere deltar aktivt. Søvnproblemer Søvnproblem på grunn av stress, bekymringer, depresjoner osv. er ganske vanlig. Men gjennom kogniti- ve modeller går det an å endre egne uhensiktsmessige tanker og hand- lingsmønstre knyttet til søvn. Det er hardt arbeid, men opptil 80 prosent lykkes om de følger fag- folks råd. God søvn er for de fleste mellom 6 og 9 timer per natt. Det er mange ulike søvnsykdommer. En vanlig diagnose er rastløse bein, en kronisk, nevrologisk lidelse som

går ut over nattesøvnen. 3-5 prosent av den voksne befolk- ningen har dette, flest kvinner. Søvnapné dvs. pustestopp under søvn, er også vanlig. Dette gir hyppi- ge oppvåkninger og dårlig søvnkva- litet. Pasientene er også mer utsatt for en rekke sykdommer, som hjer- neslag og depresjon. Blant de som er 30-60 år, er det 10-20 prosent av mennene som har søvnapné og 3-10 prosent av kvinnene. Program: Programmet for Hjernerådets søvnse- minar var:  Erling Guldbrandsen, professor i musikk. Erling plages av rastløse bein som gir søvnvansker.  Marit Aschehoug, likeperson i Søvnforeningen. Marit har søv- napné, dvs. pustestopp under søvn som fører til dårlig søvnkvalitet. Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet I Oslo: Hjernen bruker søvntiden til å vaske vekk avfall som har samlet seg gjennom dagens arbeid. De gåtefulle glia-cellene, som utgjør halvparten av cellene i hjernen, er viktige for denne «hjernevasken». Hjernens vas- kemaskin skrus på når du sovner og av når du våkner. Under søvnen ryd- der hjernen også opp i minner så du får plass til ny læring. Forskningen på søvn og gliacellene fortsetter, og Erlend Nagelhus står midt oppi dette.

Opptak fra «God søvn – sterk hjerne» ligger på Hjernerådets Yoytube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=xMPo_QDbx8s&t=2032s

35

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online