somnus nr 1_2019

«Svekket bevissthet» er nøkkelordene som avgjør om du kan kjøre bil. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Vanskelig for legen – Helsekravene forutsetter at legene gjør en konkret og individuell vurde- ring av hver enkelt pasient. Dette er naturlig nok en faglig krevende vur- operative inngrep, men ved bruk av CPAP, kan slik attest gis av fastlege som er spesialist i allmennmedisin.  Ved behov for operative inn- grep må relevant spesialist i spesialisthelsetjenesten

på. Han understreker at grunnen er at de som lider av søvnsykdommer, er en større fare i trafikken.

dering. Samtidig vil helsekrav basert utelukkende på AHI, trolig ta fører- retten fra personer som ikke utgjør noen trafikksikkerhetsrisiko, sier han. Derfor er det viktig at rådene i Førerkortveilederen er gode. Innholdet i den justeres hele tiden etter hvert som både leger, syke- pleiere og pasienter melder inn spørsmål. For legen er vurderingen krevende, og for pasienten er konse- kvensene store. – Samtidig er det viktig å unngå at personer med helse- tilstander som utgjør en vesentlig økt trafikksikkerhetsrisiko, fører motor- vogn, sier Cato Innerdal.

Her er reglene:  Er apné/hypopnéindeks (AHI) over 15, er helsekravene ikke oppfylt før relevant spesialist attesterer at det er oppnådd tilfredsstillende symptomkon- troll og søker følger legens råd og anbefalinger.  Dersom tilfredsstillende symptomkontroll oppnås uten

attestere på at helsekravene er oppfylt. (Fra Førerkortveileder til helsekrav IS-2541).

7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online