Sarkomen 3/2021

Sarkomer 10 år

13  Sarkomer har gjennom årene jobbet for å synl iggjøre sarkom, både gjennom å spre informasjon og skape oppmerksomhet rundt vår diagnose. Vi har som mål at al le som kommer inn i organisasjonen, enten det er som pasient, pårørende, etterlatt el ler frivi l l ig skal føle seg som en del av det f ine sarkommi l jøet vårt. Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker