Somnus nr. 1 2021

helg og årsmøte på hotell avlyses blir det overskudd og ikke underskudd. Kontingent 2021 Kontingenten sendes ut i papir fordi vi hadde dårlige erfaringer med epost i fjor. Det gjaldt særlig mange medlemmer med hyper- somnier og de eldre. Det sendes også med et ark med medlemsfordeler slik at medlemmene ser at vi har noe å tilby selv om det trolig blir nok et annerle- des år.

av alle som har fått avslag. Vi holder øye med en ankesak i Borgarting i begynnelsen av mars. Det er IH etter vaksinen. Handlingsplanen 2021 Medlemsverving 2021: Ambisjonen er 500 nye medlemmer i 2021. Liste over medlemsfordeler må gjennomgås og vervepre- mier og aksjon må iverk- settes. Pål har kontaktet professor Erik Wilberg i Bergen som mener at problemstillingen om pasientorganisasjoners påvirkning på helsevesenet kan være en mastergrad eller bachelor for en god student.

med uavhengig eksper- tise Initiativ til etablering av et sentralt, nasjonalt søvnsenter for alle diagnoser (forskning, diagnoser og behand- ling) Høring statens ansvar for Pandemrix-pasien- tene, helse og omsorgskomiteen Få fart på etablering av professorat i søvnmedi- sin ved UiO Kreve like rutiner for diagnostisering og opp- følging for søvnapné- pasienter over hele landet. Samarbeide med SovNo på Haukeland om å forslå en veileder eller anbe- faling. Finansiering Fullføre søkeprosessen for midler til Insomni- forskning (Damm, Mohn osv) Finne en eller flere solide sponsorer Publikasjoner Somnus – tre utgaver som eblad og nr 4/2021 på papir Hypersomni brukerbro- sjyre (ferdig våren 2021) Insomni-brosjyre (fer- dig høsten 2021) Samarbeide med NevSom, SovNo, EEG laboratoriet Videreføre telefontjenes- tene Eventuelt Mestringshelgen på Soria Moria avbestilles.

Budsjett 2021 Det er fortsatt mye usik- kerhet knyttet til aktivite- ter i 2021. Det var lenge usikkert hva tilskuddet for BufDir ble siden de hadde innvendinger mot vår tolk- ning av likepersonaktivite- ter. Det er senere kommer bekreftelse på at tilskud- det blir ca 700.000 kroner. Funkis åpner for refusjon i forbindelse med flere typer kurs, og vi håper å få til det i 2021. Somnus har trofaste annonsører og budsjettet tar høyde for

fire utgaver hvorav nr 4 trykkes i papir til alle og inne- holder høyde- punktene fra eblad-utgavene tidligere på året.

Medlemskap Betalte medlemmer i

Memberssystemet: 789 medlemmer er bekreftet betalt og i orden etter revisorkontroll. Det inklu- derer de som har betalt med Vipps. Det er 36 med- lemmer mindre enn vi hadde i 2020 og med tanke på det året vi har lagt bak oss, er det slett ikke ille. Pandemrix 2009 og UKOM Pål, Knut, Marit og advo- kat Preben Westh Christensen hadde møte tirsdag 9/3 og gikk nøye gjennom foreningens hen- vendelse til UKOM, Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstje- nesten. Preben snakket med leder for juridisk avdeling der dagen etter og de er interessert i dia- log. Vi tar utgangspunkt i massevaksinering med Pandemrix-vaksinen i 2009 og ser på tre konkrete områder der vi mener sta- ten har sviktet sitt ansvar. Det er også tatt et initiativ til et møte med en advo- kat fra Advokatfirma Sands (tidligere Steenstrup Stordrange) med tanke på et gruppesøksmål på vegne

Møter: Det blir neppe fysiske

møter i 2021, kanskje regi- onale julemøter kan la seg gjennomføre. Digitale møteplasser: I stedet for mestringshel- gen, kan vi lage en plan for webinarer med de som skulle holdt foredrag. Alle må komme med gode inn- spill. Turid og Arild tar ansvar for et live webinar/kurs for likepersonene våre og eventuelt nye likepersoner. Årsmøtet er digitalt i slut- ten av april. YouTube-filmer: Vi trenger gode ideer. Podcast: Vi undersøker mulighetene for teknisk hjelp til å spille inn pod- caster og styret oppfordres til idémyldring til en plan for temaer og personer.

Søvnforeningen belastes en del kostnader som er felles for kontoret. Dette vil faktureres videre til de andre leietagerne og føres som inntekt i Søvnfor- eningen (siden vi også har tatt kostnadene). Inntektene er budsjettert samlet til ca 1 million med tilskuddet. På kostnadssiden er det tatt høyde for lønn til kontorhjelpen. Styrehonoraret er satt noe ned siden i fjor. Kostnad til regnskap vil øke noe siden alle fakturaer skal sendes gjennom Tripletex-syste- met, bare kontingenten blir igjen i Members. Det er satt av penger til opp- trykk av en hypersomni- brosjyre. Både årsmøte og mestringshelgen på hotell er lagt inn i budsjettet. Samlet kostnader er på 1.191.000 kr og et bud- sjettert underskudd på ca 200.000 kr. Når mestrings-

Fagpolitisk sakliste -prioriteringer Klage på NPE og behandlingstiden Initiativ til at alle

ankesaker/avslag skal gjennomgås på nytt

32

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software