Welsh Language and Culture Strategy Cymraeg

Piler 3: Gwreiddio’r Gymraeg ledled y Brifysgol

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gydymffurfio â gofynion Safonau’r Gymraeg y Brifysgol, gan gyfrannu at amcanion Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050. Wrth wneud hynny, byddwn yn gwella cyfleoedd i wreiddio a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws ein cymuned ac yn cynyddu ein buddsoddiad mewn meysydd sy’n allweddol i gefnogi ein huchelgeisiau, megis cyfieithu.

ERBYN 2024 BYDDWN YN: • Parhau i wella ein gwaith marchnata a chyfathrebu â chynulleidfaoedd Cymraeg a chynulleidfaoedd di-Gymraeg yng Nghymru, gan ddarparu cyfathrebu dwyieithog dilys i’r holl fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru. • Recriwtio rhagor o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ar draws pob un o’r tair Cyfadran drwy wneud hyrwyddo’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chymuned Gymraeg y Brifysgol yn flaenoriaeth strategol yng nghynlluniau marchnata a recriwtio’r Cyfadrannau a’r Ysgolion. • Cyflwyno ymgyrch i amlygu proffil y Brifysgol fel cyflogwr Cymraeg a dwyieithog sy’n cynnig rhagolygon gyrfa ardderchog. • Sicrhau y caiff gwaith a wneir yn Gymraeg ar draws ein gweithgarwch ymchwil, addysgu a gwasanaethau proffesiynol ei gydnabod drwy adolygiadau datblygiad proffesiynol ac wrth reoli llwyth gwaith.

myfyrwyr i achub ar y cyfleoedd hyn yn y ddarpariaeth brif ffrwd.

• Buddsoddi ymhellach yn ein Gwasanaethau Cyfieithu er mwyn cryfhau gallu’r Brifysgol i fod yn ddwyieithog ar draws rhagor o agweddau ar waith y sefydliad. • Rhoi systemau cadarn ar waith ar gyfer casglu data ynghylch y Gymraeg – gan gynnwys data manwl am nifer y myfyrwyr sy’n dewis darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg; gallu yn y Gymraeg a’i defnydd ymhlith myfyrwyr a staff; a data ar lefel fwy soffistigedig er mwyn ein galluogi i dargedu myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i’w recriwtio. • Sicrhau y caiff y Gymraeg ei chynnwys yn amlycach ym mhob digwyddiad cyhoeddus y mae’r Brifysgol yn ei gynnal. ERBYN 2027 BYDDWN YN: • Hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru yn rhagweithiol i fyfyrwyr a phartneriaid rhyngwladol, gan gynnwys y rhai sy’n ymgysylltu â phartneriaethau rhyngwladol a rhaglenni Addysg Drawswladol. • Cefnogi pob Cyfadran a Chyfarwyddiaeth Gwasanaethau Proffesiynol i wneud mwy na chyflawni gofynion Safonau’r Gymraeg y Brifysgol ac i ystyried bod y Safonau’n dargedau gwaelodlin yn hytrach nag amcan. • Adolygu ein gwaith ymgysylltu â Rhwydwaith Seren a rhaglenni recriwtio eraill er mwyn

• Ehangu cyfleoedd i staff ddefnyddio eu Cymraeg mewn cyfarfodydd a

• Datblygu polisi mewnol ar gyfer galluogi cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd

hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael ac amlygu rhagolygon gyrfa i raddedigion. • Gweithredu dull mwy integredig a soffistigedig o gynllunio’r gweithlu, ymgorffori dwyieithrwydd yn ein harferion recriwtio cadarnhaol, a chwmpasu rhaglen recriwtio graddedigion llwybr carlam i osod ein graddedigion Cymraeg eu hiaith mewn meysydd o’n busnes.

digwyddiadau drwy gynyddu’r defnydd o gyfieithu ar y pryd a defnyddio cynifer o gyfleoedd a phlatfformau technoleg ddigidol â phosibl. • Sicrhau cyfradd drosglwyddo uwch o ran ein myfyrwyr Cymraeg i gyfleoedd astudio

mewnol ac archwilio’r posiblrwydd o greu ystafell bwrpasol gyda chyfarpar cyfieithu ar y pryd a/neu gynyddu’r defnydd trwy Zoom.

cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a darparu cynigion gweithredol i alluogi

Made with FlippingBook Digital Publishing Software