Welsh Language and Culture Strategy Cymraeg

ERBYN 2027 BYDDWN YN: • Cyrraedd y targed o gael 750 o fyfyrwyr sy’n astudio 5+ credyd yn Gymraeg. • Cynyddu’r elfennau o astudiaethau Cymreig yn y cwricwlwm yn gyffredinol. • Darparu a gwreiddio sgiliau cyflogadwyedd ac academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn cyrsiau sy’n cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg. • Atgyfnerthu ein darpariaeth cyrsiau dysgu byr drwy gyfrwng y Gymraeg i oedolion ar draws amrywiaeth o bynciau, yn enwedig i oedolion sy’n dysgu heb gymwysterau lefel 4. • Cynyddu nifer yr ysgoloriaethau israddedig sydd ar gael gan Academi Hywel Teifi bob blwyddyn academaidd i 80, a nifer y bwrsariaethau i 20.

siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn hyderus i wella eu sgiliau a’i siarad bob dydd.

Piler 2: Profiad y Dysgwr

• Atgyfnerthu ymhellach ein profiad myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith drwy ddatblygu ein gwasanaethau cymorth sgiliau academaidd a llesiant, gan ganolbwyntio’n benodol ar anghenion pontio mwy myfyrwyr (gan gynnwys y rhai y mae Covid19 yn effeithio arnynt). • Cryfhau’r bartneriaeth rhwng mentoriaid a myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn y cynllun Mentor Academaidd ac annog sgyrsiau am fanteision sgiliau aml-iaith rhwng yr holl fyfyrwyr a’u mentoriaid. • Gweithredu ymagwedd optio allan at gofrestru ar gyfer modiwlau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg.

Ein nod yw gwella nifer, ystod ac ansawdd y cyfleoedd i gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg ar draws ein cymunedau staff a myfyrwyr. Byddwn yn gweithio’n rhagweithiol gyda sefydliadau Addysg Uwch eraill, colegau addysg bellach ac ysgolion, a’r Coleg Cymraeg i archwilio, datblygu, darparu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ar y cyd. Hefyd, byddwn yn gweithio i ddarparu rhagor o gymorth o ran sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.

ERBYN 2024 BYDDWN YN: • Recriwtio neu’n trosglwyddo rhagor o fyfyrwyr i’n darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan ragori ar ein targedau CCAUC ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio 5+ a 40+ credyd y flwyddyn, gan weithio tuag at gynnydd o 8% y flwyddyn yn y niferoedd presennol. • Cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg eang ac arloesol ar draws ystod o bynciau ym mhob un o’r tair Cyfadran ar lefelau Israddedig, Ôl-raddedig a Doethurol, yn ogystal â darpariaeth gynhwysol pum credyd sy’n croesi ffiniau Cyfadrannau. • Cefnogi pob un o’r tair Cyfadran, mewn cydweithrediad ag Academi Hywel Teifi, i ymrwymo i gyfrifoldeb am gyflawni amcanion a thargedau blynyddol y Brifysgol ynghylch dysgu ac addysgu trwy’r Gymraeg ac i roi adnoddau strategol i’r ymdrechion hynny. • Parhau i adeiladu ar ein darpariaeth 40+ credyd yn Gymraeg mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws amrywiaeth o bynciau, ond gan roi blaenoriaeth benodol i gynlluniau gradd sy’n cynnig llwybrau galwedigaethol (e.e. Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwaith Cymdeithasol, y Gyfraith, Addysg, Meddygaeth a Fferylliaeth) a meysydd arbenigedd (e.e. Gwyddor Barafeddygol a’r gwyddorau).

ddarperir yn Gymraeg, sy’n cynnwys Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth, Ieithoedd Tramor Modern ac Astudiaethau’r Cyfryngau. • Dwysáu ein gweithgareddau o ran ymgysylltu a recriwtio mewn ardaloedd sydd â safle uchel ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. • Darparu cyfle i siaradwyr Cymraeg nad ydynt o reidrwydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i gyfoethogi eu sgiliau cyflogadwyedd dwyieithog ac i wireddu eu potensial fel darpar weithwyr dwyieithog. • Sefydlu rhaglen o deithiau maes, sgyrsiau a chynnwys ar-lein i ddarparu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol, i gael profiad o’r iaith a’r diwylliant. • Ehangu ein rhaglen Cymraeg i Bawb i integreiddio cyfleoedd dysgu i oedolion yn well er mwyn i staff a myfyrwyr allu dysgu Cymraeg am ddim, ar sail ennill credydau a pheidio ag ennill credydau. • Parhau i gynnig 55 ysgoloriaeth a 10 bwrsariaeth bob blwyddyn academaidd ar sail gystadleuol drwy raglen ysgoloriaethau Academi Hywel Teifi i’n holl fyfyrwyr israddedig. • Hyrwyddo ymhellach Ysgoloriaethau a Thystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg i fyfyrwyr, gan ganolbwyntio ar gefnogi

• Atgyfnerthu cyflwyno a hyrwyddo ein rhaglenni sy’n cynnig 60+ credyd a

Made with FlippingBook Digital Publishing Software