Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

For mange kreftformer regner man at en pasient har overlevd dersom pasienten ikke har dødd fem år etter behandlingen. Fos- så sier at denne tidsrammen for prostatakreft ligger i hvert fall på 10 år., Nå venter hun på stu- dier som viser overlevelsesrater på 15 år. Denne informasjonen blir etter hvert tilgjengelig fordi Fosså var med på å ta initiativ til systematisk innsamling av infor- masjon om prostatakreft. Pro- statakreftregisteret ble påbegynt i 2004 og fikk nasjonal status i 2009. - For prostatakreft lærte man etter hvert å behandle de mest avan- serte krefttilfellene og nå har man trukket denne kunnskapen inn i tidlig behandling, sier Fosså. — Vi ser det på cellegiftbehandling som nå skal gis for nydiagnosti- serte pasienter for enkelte stadi- er av prostatakreft. Det var sånn jeg tenkte for 30 år siden at det skulle bli for prostatakreftpasien- ter, slik som det denne gangen var for brystkreftpasienter.

Hun er glad for at feltet har modnet. De fleste pasienter blir nå oppdaget tidligere, før kref- ten har spredd seg. Mange vil aldri oppleve noen problemer av denne kreftformen, med eller uten behandling. En av de store utfordringene nå er at pasiente- ne ikke har nok kunnskap om at de kan ha et godt liv i mange år etter at de har blitt behandlet for kreft,selv omman får intensiv be- handling og opplever tilbakefall. Det gode liv med diagnose Dette blir det siste året Fosså skal jobbe med pasienter. Selv om hun kommer til å savne pasi- entkontakten, så har hun to store prosjekter på gang. Det ene er et bokprosjekt som forhåpentligvis bøter på kunnskapsmangelen om hvordan man lever med prosta- takreft blant pasienter, pårøren- de og en del av helsepersonell. Boken blir skrevet med pasien- ter og ansatte i primærhelsetje- nesten som målgruppe. - Stort sett vet fastlegene rela- tiv lite om moderne behandling av prostakreft, sier Fosså. - Vi

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker