Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

tror at pasientene har vært for- nøyde med meg. Kreftomsorgen har endret seg mye på 50 år. Bedre diagnosti- sering, og et variert og bedret behandlingstilbud sammen med forskning som spisses mot ulike typer kreft har ført til at kreft som var som tidligere nærmest var en dødsdom har blitt til en kronisk sykdom med lang overlevelsestid Med denne endringen i progno- sen har forskningen på feltet be- gynt å fokusere på livskvalitet og mestringsmetoder.

til dette synet var at pasientene ble diagnostisert sent og kreften hadde spredd seg, det var få be- handlingsmetoder og lave over- levelsesprognoser. - Da jeg kom i 68 var det ikke noe tilbud for de fleste pasien- ter med urologisk kreft, sier Fos- så. — Jeg har prøvd å gjøre om- sorgen for prostatakreftpasienter evidensbasert. Jeg tror at jeg har vist mine norske kollegaer at det er mulig. Jeg har publisert mye både på behandling, overlevelse og livskvalitet, samtidig som jeg

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker