Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

PROFOs styreleder Hans-Fred- rik Donjem startet møtet med å ønske velkommen og fortelle litt om hva PROFO jobber med og har oppnådd den siste tida. Han oppfordret alle frammøtte til å melde seg inn, om de ikke alle- rede var medlemmer. Arild Domaas fra Kreftforenin- gen fortalte kort om samarbei- det mellom Kreftforeningen og PROFO, før han fortalte litt om kommende felles-aksjoner, som vil bli behørig presentert senere i høst. Utredning og behandling Karol Axcrona, urolog og avde- lingssjef ved Akershus universi- tetssykehus holdt det første inn- legget. Axcrona sitter i PROFOs faglige råd og har vært en popu- lær innleder på PROFOs arran- gementer i en årrekke. Kreftformer i urinveier, nyrer, te- stikkel, prostata og penis står for en fjerdedel av alle krefttilfeller, og hvert femte kreftdødsfall hos menn skyldes prostatakreft. Det

har skjedd veldig mye innen be- handling av prostatakreft de siste ti-årene. Dødeligheten har gått ned med 28 % de siste 20 åre- ne i følge en forskningsrapport. Årsakene til nedgangen i døde- lighet er usikre, men kan skyldes at diagnosen stilles tidligere, og bedre behandling. Trekker man inn befolkningsut- vikling og generelt økt levealder, er reduksjonene enda større, an- tagelig en halvering. Dette skyl- des tidligere diagnose og bedre behandling.  HANS-FREDRIK DONJEM, STYRELEDER I PROSTATAKREFTFORENINGEN.

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker