Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

fleste er verre enn hva sykdom- men vil medføre. - Selv ved grad 5 helbredes 50 % av pasientene, understreker Axcrona. Før høyrisiko prostatakreft-pa- sienter lever hele 60 % etter 15 år. For lavrisiko prostatakreft er det bare 5 - 6 % som dør av kreft innen 15 år. - Fordi vi stadig får bedre be- handlingsformer, og prosta- takreft utvikler seg langsomt i forhold til mange andre kreft- former, vil disse tallene antagelig bli enda bedre på sikt, sa Axcro- na videre. Det er to grunntyper behand- ling; kirurgi og stråling. 90 % av dem som strålebehandles får også hormonbehandling. Ved hormonbehandling tas nivået av det mannlige kjønnshormonet testosteron ned og resultatene av strålebehandlingen blir bedre. Arvelighet I det nasjonale handlingspro- grammet mot prostatakreft, an-

befales det ikke generell scre- ening for prostatakreft, uten familiær eller arvelig belastning. Dermed utelukkes det ikke et screeningsprogram for denne gruppen, men det er ikke iverk- satt. Mellom 10 og 15 % av alle prostatakrefttilfeller er arvelige. På spørsmål fra salen, svarte Ax- crona at dersom det har vært prostatakreft i tre generasjo- ner eller to-tre tilfeller i første- grads-slektninger, kan det være lurt å la seg teste, spesielt om sykdommen kom tidlig. Univer- sitetssykehusene har avdelinger for genetikk. Gentesten foregår enkelt med en blodprøve. Langtkommen prostatakreft Etter pausen tok Torgim Tand- stad over med sitt innlegg «Langtkommen prostatakreft». Tandstad er overlege ved Kref- tavdelingen ved St. Olavs Hop- sital. Han fortalte at det nå er tilgjengelig mange ulike be- handlingsformer ved langtkom- men prostatakreft. Om sykdom-

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker