Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

Utviklingen de siste årene har vært stor. Bare etter 2010 har det kommer fire nye medikamenter med god effekt for denne pasi- entgruppen. Immunterapi har også vist seg lovende for prosta- takreft, men ligger noen år fram i tid, forklarte han videre. Cellegift har også god effekt ved prostatakreft med spredning. De siste årene har man startet med cellegiftbehandling tidligere, da dette for en del pasienter kan holde sykdommen i sjakk over lengre tid. Både Axcrona og Tandstad fikk mange henvendelser og spørs- mål etter sine foredrag, så det var tydelig at mange satte pris på å få to så erfarne leger i tale.

Stråling har god lindrende effekt på slike lokale svulster. Mål for behandling av spredning Tandstad trakk frem tre mål for behandlingen: •  At pasientene skal leve lengst mulig •  At behandlingen skal lindre plager •  At plager skal forebygges •  At pasientens livskvalitet skal bli bedre eller beholdes - Heldigvis har det nå kommet flere medikament som gir be- tydelig økning i levetid uten at pasientenes plager øker vesent- lig. Etter prisforhandlinger er nå alle medikamenter som er god- kjent for bruk i Europa tilgjen- gelige også på offentlige sykehus i Norge. Dette er det få land som matcher, understrekte han. - Det var først i 1945 at legene startet kurativ operasjon av pro- statakreft, og i 1950 startet ku- rativ stråling. Inntil da var pro- statakreft en dødelig sykdom.

 TORGRIM TANDSTAD, ONKOLOG.

2 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker