Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

Besøk på St. Gørans hospital Lørdag 19.mai kjørte vi inn til Stockholm til St. Gørans hospi- tal der vi møtte Henrik Grøn- berg med stab. Henrik Grøn- berg er mannen som står bak Stockholm III diagnosen for prostatakreft. St. Gørans hospi- tal er et privat sykehus som er et allmensykehus for 400 000 inn- byggere i Stockholm. Det er det største private sykehus i Sverige. St. Gørans hospital har tatt over en del oppgaver fra Karolinska sykehuset. Det er et akuttsyke- hus og kreftsykehus. Innen kreft er det spesialisert innen prosta- takreft, brystkreft og tarmkreft. Sykehuset har 322 senger og 1950 medarbeidere. De jobber nå med å forbedre hele gangen i pakkeforløpet. De går inn for behandling innen 20 dager. Marie Hjelm-Erikson presen- terte kvalitetsregisteret NPCR (Nasjonalt prostatakreftregis- ter). NPCR har en deknings- grad på 98 prosent og omfatter 116 741 tilfeller. Registeret dek-

ker: 1. Diagnostikk, 2. Utred- ning/behandling, 3. Radikal prostektomi, 4. Stråling, 5. Per- sonoversikt/oppfølging (ikke rapportert). Det er satt opp sty- ringsmål med 10 kvalitetsmål og 3 nivåer ut fra diagnose til behandling. De har startet med å registrere mer avansert prostatakreft. Re- gistrer nå kastrasjonsresistens. Man ser at nye medisiner gir nye bivirkninger. Pasientrappor- terete forhold skal inn i NPCR Man får i NPCR frem syk- domsforløpet for hver pasient. Henrik Grønberg tok så for seg nye verktøy for diagnos- tikk og behandling av prosta- takreft. Han pekte på genomik og bildediagnostikk, samt nye legemidler. I Sverige tas 13 000 PSA årlig og 5 000 biop- sier. Man har data for 500 000 menn. Stockholm III er en diagnose basert på proteinmarkører og genetikk. Ny teknikk gjør det

35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker