Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

nå økonomisk mulig å foreta Stockholm III som vanlig di- agnose. Gjennom diagnosen får man også plukket ut de med mer aggresiv kreft. Det satses videre på fusjonsbiopsier. De bruker MRI_LIS til å ta to bio- psier. Det gir mer direkte prø- ver fra det MR viser. Grønberg pekte dessuten på at de benyt- ter biomarkører til å bestemme hvilke legemidler som passer den enkelte. Besøk i Cancerfonden Utgangspunktet for Cancerfon- den var innsamlingsaksjoner i 1940-årene der man skulle be- seire kreft i «Kamp mot kref- ten» . Cancerfonden består i dag av 28 organisasjoner. Det er mange ulike organisasjoner som for eksempel LO og pa- sientorganisasjoner. Cancer- fonden bygger på langsiktige investeringer. Det er en egen forskningsnemnd. Det er 60 an- satte i kanselliet. I Sverige er det 60 000 nye til- feller av kreft hvert år. Det er

200 ulike kreftsykdommer. Det er i dag 500 000 som har hatt kreft. Cancerfonden er med å finan- siere forskning. Det er delt ut 10 milliarder kroner. I 2016 ble det delt ut 446 millioner kro- ner som utgjør 25 prosent av all kreftforskning i Sverige. Det er fagfolk som vurderer søknade- ne. Halvparten av pengene går til grunnforskning. 33 % går til forskning mellom grunnfors- kning og klinisk forskning. Pro- statakreftforskningen mottok i 2016 26,2 millioner kroner. Besøk hos Bayer Rett behandling til rett tid i sykdomsforløpet er viktig. Dette ble understreket av Bayer. Pa- sienten skal delta i valg av be- handlingsalternativer. En internasjonal undersøkelse av menn med avansert prosta- takreft viser følgende: 47 % ig- norerer smerte, 39 % sier de har følt smerte og 57 % sier smerte er noe man må leve med. Menn

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker