Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

nyttes lutetium-177. Det tas opp av kreftceller som bærer PSMA-molekylet og dreper kreftcellene fra innsiden. Dette gjelder pasienter med avansert prostatakreft. Det ble videre orientert om ar- beidet med «helsebyn.fi». Hel- sebyn.fi er en helsetjeneste som tilbyr informasjon og støtte til innbyggerne, pasienter og syke- hus. Det er en digital tjeneste der man bygger opp informa- sjon for de ulike sykdommer. Hver sykdom har sitt hus i byen. Danmark Axel Petersen viste frem et bil- degalleri med 12 menn som hadde blitt behandlet for pro- statakreft. Bildene ble presen- tert offentlig på Rådhusplassen i København. I tillegg hadde alle regionene i Danmark fått kopier av bildegalleriet. Arbeidet med bildegalleriet var sponset av le- gemiddelfirmaet Astellas.

Sverige Calle Waller sa at rehabilitering for prostatakreftpasienter var viktig. Det svenske prostataca- ncerforbundet har i dag 10 360 medlemmer. Kjell Brismann fra Linkjøping var valgt som ny leder i forbundet. Gjennom kampanjer hadde de samlet inn 8,2 millioner kroner. De hadde et fond for markedsføring og forskning som pengene gikk til. I Sverige var screening nå mer aktuelt på grunn av Stockholm III, samt mpMRI og rettede biopsier. Behandlingen «Aktiv overvåking» har økt og omfattet nå 2500 menn. Nye legemidler gir nye muligheter. I Sverige be- nyttes en gel ved stråling. Med gel skyver man tarmen til side slik at ikke den rammes ved strålingen. Avslutning Etter møtet dro vi til Uppsala sentrum der det var et karne- valopptog i Sør-amerikansk stil. Det nordiske møtet ble avslut- tet med lunsj ved kanalen i sen- trum av Uppsala.

39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker